Poslovne finansije, PFI 205

Студијски програм/студијски програми:сви студијски програми
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Пословне финансије ПФИ 205
Наставник:др Милош Р. Кастратовић, др Драгован А. Милићевић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

 • Стицање знања и вештина потребних за коришћење основних показатеља финансијске анализе и бројних метода планирања и управљања обртним средствима и њиховим изворима
 • Оспособљавање студената за извођење закључака и давање препорука након коришћене методологије анализе и планирања

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • самосталну примену различитих инструмената финансијске анализе, планирања и управљања обртним средствима и њиховим изворима у конкретном предузећу
 • самостално састављање извештаја о токовима финансијских средстава, планова новчаних токова и коришћење различитих метода управљања обртним средствима
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основни елементи финансијске анализе
 2. Појам и врсте ризика предузећа и дејство “leverage”-а
 3. Извештаји о токовима финансијских средстава
 4. Планирање новчаних токова
 5. Финансијско управљање обртним средствима
 6. Извори финансирања и цене капитала

Практична настава

 1. Case study изабраних предузећа
 2. Посете предузећима
 3. Гостујући предавачи из праксе
 4. Коришћење апликација Microsoft Excel-а за анализу конкретних предузећа

Литература

 1. Кастратовић М., Марковић В.: Пословне финансије, ВИПОС, Ваљево, 2009.

 2. Красуља Д.: Пословне финансије, Економски факултет, Београд 2006.

 3. Кастратовић М.: Финансијски менаџмент, ВЕШ Ваљево 2005.
 4. Van Horne, Wachowicz, Основе финансијског менаџмента, Мате, Загреб, 2002.
 5. Brealey, Myers, Allen, Corporate Finance, McGrawHill, 2006
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
22

Методе извођења наставе

Предавања, ex cathedra, вежбе “case study” метода, колоквијуми, семинари, практичан задатак у мањим групама (тимовима) – конкретан пример на бази финансијских извештаја одабраног предузећа, обрада података у Microsft Excel-у, презентације обрађених примера – дискусија, дилеме, проблеми, континуирано вредновање рада студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60Завршни испит 40
активност у току предавања10писмени испит
практичнa наставаусмени испит40
колоквијуми2×25
*необавезна активност (рачун.учион.)5

Оставите одговор