Poslovno komuniciranje, PKO 007

Студијски програм/студијски програми:сви студијски програми
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Пословно комуницирање ПКО 007
Наставник/сарадник:мр Биљана С. Рабасовић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

  • Упознавање комуницирања уопште и пословног посебно, са његовим облицима, средствима и техникама
  • Проширивање опште културе и корекција чисто позивног школовања
  • Упознавање природе, захтева и утицаја посла
  • Продубљавање познавања данашњег Пословног света и друштва

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

  • вођење пословних комуникација у предузећу, оцену комуникација других, и помагање пословних комуникација пословодства
  • разумевање данашњег посла и друштва, рад и живот у њему
  • разумевање и практиковање пословног менталитета
Садржај предмета

Теоријска настава

  1. Данашње друштво као тржишно, засновано на послу и усмерено на потрошњу.
  2. Природа, значај, врсте, средства и услови успешне комуникације.
  3. Посао, тржиште и комуникација, узајамно и са државом и јавношћу.
  4. Облици пословног комуницирања, комуницирање са појединцем, групом и масом.
  5. Пословни морал и пословни бон-тон, и пословно комуницирање.
  6. Биолошки и персонални моменти у пословном комуницирању.
  7. Социокултурни моменти у пословном комуницирању.
  8. Мода, посао, и пословно комуницирање.
  9. Лична продаја као посебан облик посла и пословног комуницирања.
  10. Пословна кореспонденција као посебан облик посла и пословног комуницирања.
  11. Пословни разговор као облик и врхунац пословног комуницирања.
  12. Пословно дружење и секретарско комуницирање, као облици пословног комуницирања.

Практична настава

  1. Функције језика, на примеру из медија, литературе…
  2. Симулација успешне и неуспешне вербалне комуникције.
  3. Анализа вербалног и невербалног, у једном пословном огласу.
  4. Анализа успешног и неуспешног, у једној пропагандној поруци.
  5. Теоријска припрема виртуелног пословног разговора.
  6. Практична припрема виртуелног пословног разговора.
  7. Симулација једног пословног разговора, и његова анализа.

Литература

  1. Марјановић Р.: Пословно комуницирање, ВИПОС Ваљево, 2008.
  2. Станковић, Љ. Аврамовић, М. Пословно комуниицирањe: Еконосмки факултет, Ниш, 2006.
  3. Огњанов, Г.: Интегрисане маркетиншке комуникације, Еконосмки факултет, Београд, 2009.
  4. Врачар, Д.: Стратегије тржишног комуницирања, Економски факултет, Београд, 2008.
  5. Аврамовић, М.: Збирка случајева из маркетинг  комуницирања, Висока пословна школа, Лесковац,  2006.
  6. Маричић Б.: Понашање потрошача, Економски факултет, Београд 2006. 
  7. Томић З.: Комуникологија­, Чигота штампа, Београд, 2006.
  8.  Мандић Т.: Комуникологија-психологија комуникације, Клио, Београд, 2003.
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
31   

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе, консултације, литература и Интернет, праћење пословног живота, рад у виртуелном предузећу Школе…
Оцена знања (максимални број поена 100)
 поена поена
Предиспитне обавезе70Завршни испит 30
активност у току предавања10писмени испит 
практичнa наставаусмени испит30
колоквијуми2X25  
семинари 10  

Оставите одговор