Poslovno pravo, PSP 008

Назив предмета: Пословно право ПСП 008

Наставник: др Слободан З. Ненадовић

Статус предмета: Обавезни (ПМ, РРП), Изборни (МТ, БИО)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Стицање знања о правној регулативи односа у које ступају предузетници и привредна друштва

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • самостално састављање правних докумената у заснивању привредно правних односа и поднесака у поступцима пред државним органима у којима се остварују права привредних субјеката

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Облигација – појам, новчане облигације, солидарне облигације
 2. Закључење уговора
 3. Дејства уговора
 4. Престанак уговора
 5. Уговорна одговорност
 6. Уговор о продаји
 7. Уговори о трговинском заступању, посредовању, комисиону
 8. Уговори о превозу, шпедицији, ускладиштењу и контроли квалитета
 9. Уговори о туристичким услугама
 10. Уговор о лиценци, уговор о грађењу, уговор о осигурању
 11. Банкарски послови
 12. Берзански послови и хартије од вредности

Практична настава

 1. Састављање пословних пуномоћја
 2. Састављање исправа о уговору
 3. Састављање приговора због несаобразности робе
 4. Упознавање са основним елементима судског поднеска за обезбеђење доказа
 5. Попуњавање менице
 6. Трговина вредносним папирима

Литература

 1. Радишић Ј.: Облигационо право, Београд, 2004 (одговарајући делови)
 2. Васиљевић М.: Компанијско право, Правни факултет Београд, издање 2006. и каснија
 3. Васиљевић М.: Трговинско право, Правни факултет Београд, издање 2006. и каснија
 4. Позитивноправни прописи у наведеним областима

Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Предавање ex catedra, вежбе, решавање практичних случајева, састављање исправа

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

20

писмени испит

30

практична настава

 

усмени испит

 

колоквијум-и

2X25

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор