Preduzetništvo, PDZ 703

Назив предмета: Предузетништво ПДЗ 703

Наставник: др Снежана П. Ракић

Статус предмета: Обавезни (МТ, ЕПО, ПМ) Изборни ( БИО, РРП)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Стицање теоријских знања о предузетништву
 • Упознавање са личним особинама предузетника
 • Стицање знања о покретању и вођењу бизниса
 • Овладавање техником израде бизнис планова
 • Упознавање са савременим трендовима у развоју малих и средњих предузећа

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • уочавање шанси за покретање самосталног бизниса
 • подстицање студената који имају предузетничке иницијативе за бављење сопственим бизнисом
 • израду бизнис планова

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Појам, карактеристике и функције предузетника
 2. Лична организованост и детерминанте успеха
 3. Мисија, визија и циљеви предузетника
 4. Покретање и вођење бизниса
 5. Маркетинг и предузетништво
 6. Предузетнички менаџмент
 7. Ризици и њихово прелазилажење
 8. Финансирање бизниса
 9. Криза и антикризно деловање
 10. Бизнис план – појам, карактеристике, делови
 11. Изводљивост, контрола и ревизија бизнис плана
 12. Бизнис планови у појединим делатностима

Практична настава

 1. Израда појединачних бизнис планова – групни рад уз асистенцију наставника
 2. Коришћење софтвера за израду бизнис планова
 3. Анализа случајева из праксе
 4. Посета предузећима и сајмовима

Литература

1. Суџук Д.: Предузетништво, ВИПОС Ваљево, 2008.
2. Група аутора:  Предузетништво, ВЕШ Ваљево, 2007.
3. Ворд Џон, Развој породичних компанија, Адижес, 2006.
4. Петровић П., Предузетнички менаџмент, ПМФ Нови Сад, 2005.
5. Адижес И., Управљање променама, Адижес, 2005.
6. Јокић Д: Предузетништво, Д. Туцовић, Ужице, 2004.


Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Теоријска настав, вежбе, презентације практичних радова и дискусија о њима, тестови, довођење успешних предузетника, стручне екскурзије, колоквијуми

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава-тест

2X5

усмени испит

колоквијум-и

2X15

.

семинар-и

20

Начини провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор