Programiranje, PRO 810

Назив предмета: Програмирање ПРО 810

Наставник: др Јелица Ж. Протић

Статус предмета: Обавезни (ЕПО)

Број ЕСПБ: 6

Услов: Пословна информатика

Циљ предмета

 • Упознавање студената са основним поставкама програмерске професије и принципа програмирања
 • Стицање знања о начину развоја алгоритама и основним структурама података
 • Практично оспособљавање за коришћење предметног радног окружења за развој у језику Java
 • Разумевање и примена објектно оријентисаних концепата програмирања
 • Оспособљавање за развој једноставнијих програма у пракси

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да:

 • разуме, модификује и тестира постојеће једноставније програме у изабраном програмском језику и радном окружењу
 • сам развије алгоритам за решавање проблема и имплементира га у конкретном програмском језику
 • тестира програм у датом развојном окружењу
 • разуме и користи документацију која се односи на дати програмски језик
 • у будућности лакше савлада неки други програмски језик, захваљујући разумевању основних и објектно оријентисаних концепата програмирања

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Програмирање као техничка делатност и професија.
 2. Представљање података. Примитивни типови и константе. Представљање знакова: ASCII i UNICODE. Идентификатор, променљива, декларација. Прости и сложени типови података
 3. Изрази као сложен састав оператора и операнада.
 4. Ток извршења програма и контролне структуре. Секвенца (блок), селекција (if-else, switch), итерација(while, do, for). Примери програма који користе ове контролне структуре.
 5. Концепти објектно орјентисаног програмирања.
 6. Пакети. Декларисање, увоз пакета, конфликти имена. Права приступа пакету. Хијерархија пакета.
 7. Изузеци. Откривање грешака, појам обраде изузетака. Рад са графичким корисничким интерфејсом (GUI).

Практична настава

 1. Демонстрација различитих типова података, максималне и минималне вредности по типовима.
 2. Рад са стринговима и одговарајуће методe.
 3. Демонстрација аритметичких операција. Пример конверзије валута у мењачници.
 4. Демонстрација контролних структура са карактеристичним примерим: парност бројева, дужина месеца итд.
 5. Формирање збира елемената низа, таблица множења, сложенији пример обрачуна утрошка електричне енергије.
 6. Рад са низовима и матрицама. Пример: обрачун камате на низ штедних улога.

Литература

 1. Cay Horstmann, Java Essentials, John Wiley &Sons, 2003.
 2. Милан Максимовић, Александар Петровић, Програмски језик Java, PC PRESS, Београд, јул 1996.
 3. Dr Peter Martin, Program Development in Java, http://www.csm.uwe.ac.uk/~pcsmarti/uqc101s1/uqc101s1.htm.
 4. Bruce Eckel, Мислити на Јави, МИКРОКЊИГА, 2002.
 5. http://java.sun.com

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Упознавање студената са принципима и практичним аспектима програмирања у оквиру предавања. Практична примена и демонстрација ових знања кроз решавање задатака на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 50

Завршни испит

поена 50

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

4X10

усмени испит

 

колоквијум-и

 

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор