Projekt menadžment, PJM 708

Назив предмета: Пројект менаџмент ПЈМ 708

Наставник: др Миливоје М. Станковић

Статус предмета: Обавезни (ПМ) Изборни (МТ, БИО, ЕПО)

Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Стицање знања, способности и вештина за пројектни начин решавања проблема
 • Оспособљавање за рад у пројектном тиму
 • Развијање способности и вештина за планирање, организацију и реализацију пројекта
 • Упознавање са методама и техникама пројект менаџмента

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • примену знања, способност и вештину за пројектни начин решавања проблема
 • спровођење тимског приступа у решавању проблема
 • професионално управљање пројектом
 • примену метода и техника пројект менаџмента

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Управљање пословним системима
 2. Појам и врсте пројеката
 3. Концепт управљања пројектом
 4. Организација за управљање пројектима
 5. Управљање људским ресурсима
 6. Управљање уговарањем
 7. Управљање квалитетом пројекта
 8. Управљање ризиком пројекта
 9. Управљање комуникацијама
 10. Управљање променама у пројекту
 11. Методе и технике Пројект менаџмента
 12. Стандардни рачунарски програми за управљање пројектом

Практична настава

 1. Примена стечених сазнања и вештина за пројектни начин решавања конкретних проблема
 2. Развијање способности и стицање вештина за рад у пројектном тиму
 3. Рад у групама, дискутовање предложених решења и оцењивање
 4. Примена метода и техника пројект менаџмента у пракси

Литература

 

1. Јовановић П. : Управљање пројектом, Графослог, Београд, 2004.
2. Ђуричин Д.: Управљање помоћу пројекта, Економски факултет, Београд, 2005.
3. Kerzner H.: Примена пројектног управљања: најбољи примери из праксе, Wiley, 2000.
4. Плавшић  Р: Организација и управљање пројектима, Факултет за менаџмент малих и средњих редузећа,Београд, 2004.
5. Милошевић Д.: Практични алати за управљање пројектима: алати и технике за ефикасног руководиоца пројекта, Wiley & Sons, 2003.

Број часова активне наставе 4

Предавања: 2

Вежбе: 2

Методе извођења наставе

Усмено излагање, разговор, дискусие,анализа случаја, писани и графички радови, демонстрација улоге

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 50

Завршни испит

поена 50

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

усмени испит

50

колоквијум-и

25

 

семинар-и

15

Начини провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор