Računarske mreže, RNM 812

Назив предмета: Рачунарске мреже РНМ 812

Наставник: др Слободан И. Обрадовић, др Иља Б. Станишевић

Статус предмета: Изборни (ЕПО)

Број ЕСПБ: 9

Услов: Пословна информатика

Циљ предмета

 • Стицање знања из основних параметара који утичу на пренос података, технологије и стандарди савремених рачунарских мрежа

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • администрирање и инсталирање оперативних система у локалним рачунарским мрежама (LAN)
 • пројектовање једноставне мреже ширег користећи одговарјућу опрему – обнављаче, мостове, модеме

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основни појмови преноса података
 2. Рачунарске мреже. Врсте топологија мрежа. Логичке и физичке топологије. Врсте трансмисионих медијума. Примери (Case Study).
 3. Прекидачке технике, Врсте прекидачких техника (комутација линија, порука и пакета). Пакети, виртуелно коло, Datagram, Грешке, откривање и отклањање
 4. Стандарди
 5. LANсигналне технике и приступ мрежи, Врсте кодирања
 6. Компоненте рачунарских мрежа. пасивне и активне компоненте. Мрежни интерфејси. Обнављачи, мостови, рутери.
 7. Пројектовање рачунарских мрежа.Избор топологије, каблирање-врсте и карактеристике, структурно каблирање
 8. Сложене рачунарске мреже. Увођење концепта мрежних области. Периферне области мреже,
 9. Мрежни оперативни системи.Управљање процесором, Управљање меморијом, Управљање подацима.

Практична настава

1. Конфигурација и администрација рачунара који није умрежен

 • Основи рада са computer management konzolom и control panel-ом.
 • Регионална подешавања система.
 • Инсталација и администрација хардвера. Веза између девице дривер-а и хардвера. Подешавања аудио/видео система и улазних уређаја.

2, 3, 4. Конфигурација и администрација рачунара који није умрежен

 • Администрација дискова – партиционисање и креирање фајл система, дијагностика и оптимизација.
 • Креирање и администрирање локалних корисника и група. Локални профили.
 • Инсталација и администрирање софтверских пакета (пример: MS Office).

5, 6, 7, 8, 9. Рад у локалној рачунарској мрежи

 • Увод у ЛАН терминологију
 • Клијентска страна
 • Серверска страна

10, 11. Рад на Интернету

12, 13, 14. Администрирање оперативних система

Литература

 1. S.A. Tanenbaum, Computer Networks, Upper Saddle River, New Jersey , Prentice Hall PTR, 2003.
 2. В. Васиљевић, Приручник за администрацију рачунарских мрежа, ВЕТШ, Бео­град, 2004.
 3. С. Обрадовић, Рачунари, ВЕТШ, Бео­град, 2004.

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена 70

Завршни испит

Поена 30

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

 

усмени испт

 

колоквијум-и

45

 

 

семинар-и

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор