Spoljnotrgovinsko poslovanje, STP 901

Назив предмета: Спољнотрговинско пословање СТП 901

Наставник: мр Љубица М. Лаушевић

Статус предмета: Обавезни (МТ)

Број ЕСПБ: 9

Циљ предмета

 • Стицање знања из области организације и извршења спољнотрговинских послова по фазама извршења
 • Оспособљавање студената за разумевање и обављање сложених спољнотрговинских послова
 • Упознавање са узансама, стандардима, методама и техникама спољнотрговинског пословања
 • Упознавање савремених информационих технологија и електронског бизниса

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • обављање послова извоза и увоза роба
 • обављање сложених спољнотрговинских послова
 • избор оптималног решења извршења посла
 • примену електронског трговања
 • комуникацију у спољнотрговинским пословима

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Спољна трговина и међународно тржиште
 2. Организовање, учесници и документа у спољнотрговинским пословима
 3. Међународни обичаји, стандарди и правила
 4. Спољнотрговинске калкулације
 5. Међународна плаћања и финансирање спољнотрговинских послова
 6. Редовни спољнотрговински послови
 7. Сложени спољнотрговински послови
 8. Електронско трговање
 9. Међународни трговински ризици

Практична настава

 1. Презентација студентских радова
 2. Анализа докумената и уговора у спољној трговини
 3. Извршење извозног посла
 4. Извршење увозног посла

Литература

 1. Козомара Ј.: Спољнотрговинско пословање, Београд, 2005.
 2. Лаушевић Љ.: Спољнотрговинско пословање и инструменти плаћања – практикум, Ваљево,2003.
 3. Ацин – Сигулински С.: Менаџмент у међународној трговини, Пигмалион, Нови Сад,1999.
 4. Ковачевић Р.: Техничке препреке у трговини са Европском унијом, Институт за спољну трговину, Београд,2003.
 5. Ковачевић Р.: Међународне финансијске институције, Институт за спољну трговину, Београд,1999.
 6. Јовановић Гавриловић П.: Међународно пословно финансирање, Економски факултет, Београд, 2001.
 7. Закон о спољној трговини, Спољнотрговински саветник, Е-магазин.

Број часова активне наставе 5

Теоријска настава: 3

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, коришћење интернета, посете спољнотрговинским предузећима

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 40

Завршни испит

поена 60

активност у току предавања

5

писмени испит

тест              15

усмени испит

60

колоквијум

20

 

 

Начини провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

 

Оставите одговор