Stručna praksa I, SPR 010

Студијски програм/студијски програми: сви студијски програми
Врста и ниво студија: основне струковне студије/ниво I
Назив предмета: Стручна пракса – Професионалне вештине I СПР 010
Наставник/сарадник: мр Момчило С. Васиљевић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета

 • Остварење мултидисциплинарности (повезивање знања стечених из различитих предмета ) кроз симулације стварних пословних догађаја и функција (процеса) правних лица и државних органа;
 • Развој способности и вештина: тимског рада, пословног комуницирања, коришћења информационих технологија, израде и презентације стручног рада.

Исход предмета

Оспособљеност студената за:

 • примену стечених знања у конкретним пословним активностима;
 • пословно комуницирање и рад у тиму.
Садржај предмета
 1. Упознавање студената са предузећем, његовим оснивањем, делатношћу, организационом структуром, основним актима и документима предузећа;
 2. Примена стечених знања из појединих предмета кроз практичан рад у виртуелном предузећу (30 часова);
 3. Боравак у предузећу и израда стручног рада на задату тему (30 часова).

Литература

Практикум за стручну праксу, ВИПОС, 2007.
Број часова активне наставе: 4
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови:
2 2

Методе извођења наставе

 • Коришћење апликативних софтвера;
 • Израда задатака из Практикума;
 • Студије случаја;
 • Рад у правним лицима и државним органима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена поена
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току предавања писмени испит – елаборат 30
практичнa настава – тест 50 усмени испит – презентација 20
колоквијуми
семинари

 

Оставите одговор