Stručna praksa II, SPR 120

Назив предмета: Стручна пракса II СПР 120

Наставник: мр Сања В. Радовановић, мр Милоје А. Ранковић, Ненад Р. Михаиловић

Статус предмета: Обавезни (РРП)

Број ЕСПБ: 6

Услов: Положена Стручна пракса I

Циљ предмета

 • Сагледавање(доживљавање)пословне реалности рада у банкама, осигуравајућим организацијама, предузећима и на берзама
 • Преношење теоријских знања на практичне задатке и уочавање степена корелације -Упознавање свих или већег броја пословних функција у датом пословном систему

Исход предмета

 • Апликација теоријских знања у пракси
 • Развој способности уочавања проблема, критичке анализе и тражење алтернативних решења
 • Развој способности јавне презентације, комуникације и
 • Развој свести о значају личних способности и самосталног рада као и тимског рада у зависности од степена сложености.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака из једне области следећих стручних предмета:

 • Рачуноводство,
 • Фискални системи,
 • Специјална књиговодства,
 • Финансијска тржишта,
 • Рачуноводство за менаџмент,
 • Пословне финансије,
 • Финансијска контрола и ревизија

Практична настава

 1. Трајање стручне праксе је 60 часова.
 2. Стручну праксу студенти обављају у летњим месецима у фирмама (банке, осигуравајуће компаније, берзе, предузећа) са којима је Школа потписала Уговор о пословној сарадњи
 3. Правила обављања Стручне праксе дефинисана су у Елаборату о стручној пракси

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 0

Практична настава: 4

Методе извођења наставе

Стручни рад ће бити резултат свих активности описаних у Елаборату стручне праксе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 30

Завршни испит

поена 70

активност у току предавања

 

писмени испит – елаборат

50

практични рад у предузећу

30

усмени испт – презентација

20

колоквијум-и

 

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

 

Оставите одговор