Stručna praksa II, SPR 620

Назив предмета: Стручна пракса II СПР 620

Наставник: мр Сања В. Радовановић, мр Милоје А. Ранковић, Ненад Р. Михаиловић

Статус предмета: Обавезни (МТ)

Број ЕСПБ: 6

Услов: Положена стручна пракса I

Циљ предмета

 • Повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака и стицање искуства у решавању конкретног стручног задатка;
 • Оспособљавање за јавну усмену презентацију;
 • Припрема за рад у правним лицима и државним органима.

Исход предмета

Оспособљеност студента за:

 • апликацију теоријских знања у пракси;
 • развој способности уочавања проблема, критичке анализе и тражење алтернативних решења,
 • обављање послова из области:анализе тржишта,менаџмента продаје,увоза и извоза, услужног бизниса и сл.;
 • конкретну примену модела и техника маркетинга у производним и трговинским предузећима;
 • развој способности јавне презентације и комуникације.

Садржај предмета

1.Боравак у предузећу 60 часова:

 • упознавање студената са маркетиншком функцијом у предузећу (организацијом, местом и улогом појединих инструмената маркетинг микс-а;
 • упознавање студената са пословима извоза и увоза робе;
 • анализа остварене и предвиђене будуће продаје предузећа;
 • сегментација тржишта предузећа
 • маркетиншка анализа карактеристика производа
 • анализа тражње и конкуренције као фактора политике цена у предузећу,

2. Израда елабората о стручној пракси, на задату тему.

Литература

 • Практикум за стручну праксу, ВИПОС 2007.
 • одговарајућа документација из предузећа (интерна и екстерна)

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе (начина реализације стручне праксе)

рад у правним лицима и државним органима који подразумева упознавање са конкретним правним лицем или државним органом, обраду конкретне теме уз консултације са менторима из предузећа и школе, израду и јавну презентацију писаног елабората.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 30

Завршни испит

поена 70

активност у току предавања

 

писмени испит – елаборат

50

практични рад у предузећу

30

усмени испт – презентација

20

колоквијум-и

 

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

 

Оставите одговор