Stručna praksa II, SPR 720

Назив предмета: Стручна пракса II СПР 720

Наставник: мр Сања В. Радовановић, мр Милоје А. Ранковић, Ненад Р. Михаиловић

Статус предмета: Обавезни (ПМ)

Број ЕСПБ: 6

Услов: положена Стручна пракса I

Циљ предмета

 • Оспособљавање за примену стечених знања на решавању конкретног стручног задатака којег предложи наставник или студент
 • Обезбеђивање стручног искуства студената кроз боравак у конкретном предузећу;
 • Развој способности и вештина пословног комуницирања,
 • Упознавање са другим аспектима праксе кроз непосредни боравак у предузећу

Исход предмета

Оспособљеност студената за:

 • примену стечених знања у конкретним пословним активностима;
 • припрему за самосталан рад и израду завршног рада
 • пословно комуницирање

Садржај предмета

 1. Примена стечених знања из појединих предмета кроз практичан рад у конкретном предузећу;
 2. Упознавање студената са конкретним предузећем, његовим менаџментом, организационом структуром, делатношћу, тржиштем и начином пословања;
 3. Боравак у предузећу 60 часова и израда стручног рада на задату тему;

Литература

Практикум за стручну праксу, ВИПОС, 2007.

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 0

Практична настава: 4

Методе извођења наставе

 • Коришћење стручне литературе;
 • Коришћење документације предузећа;
 • Коришћење апликативних софтвера;
 • Консултације са наставником
 • Прикупљање података непосредним увидом;
 • Рад у правним лицима и државним органима.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 30

Завршни испит

поена 70

активност у току предавања

 

писмени елаборат

50

практичан рад у предузећу

30

презентација елабората

20

колоквијум-и

 

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

 

Оставите одговор