Stručna praksa, SPR 220

Студијски програм/студијски програми: БИО
Врста и ниво студија: основне струковне студије/ниво I
Назив предмета: Стручна пракса-Професионалне вештинеII СПР 220
Наставник: мр Сања В. Радовановић, мр Милоје А. Ранковић, Ненад Р. Михаиловић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положене Професионалне вештине I

Циљ предмета

  • Упознавање са стварним пословним функцијама у предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама, на берзама и другим правним лицима и пословима у државним органима
  • Примена стечених знања у пракси
  • Утврђивање степена усклађености стечених знања са практичним обављањем послова у реалном пословном систему, критичка анализа постојећих решења и предлагање мера за њихово унапређење

Исход предмета

  • Апликација теоријских знања у пракси
  • Развој способности уочавања проблема, критичке анализе и тражење алтернативних решења
  • Развој способности писања елабората о стручној пракси на задату тему, јавне презентације и комуникације
  • Развој свести о значају личних способности и самосталног рада, као и тимског рада у зависности од степена сложености послова.

 

Садржај предмета
  1. Боравак студената у правним лицима и државним органима у трајању од 60 часова,
  2. Израда елабората о стручној пракси на задату тему из једне области стручних или стручно апликативних предмета смера

 

Литература

Обавезна и додатна литература за наставни предмет из кога је студент одабрао стручну праксу.
Број часова активне наставе: 4
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови:
2 2

Методе извођења наставе

Елаборат о стручној пракси ће бити резултат свих активности описаних у Практикуму за обављање стручне праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена поена
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70
активност у току предавања писмени испит – елаборат 50
практични рад у предузећу 30 усмени испит – презентација 20
колоквијуми
семинари

 

Оставите одговор