Upravno pravo, UPP 303

 

Студијски програм/студијски програми:студијски програми (МТ, БИО, ЕПО)
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Назив предмета:Управно право УПП 303
Наставник:др Живка М. Ђурић
Статус предмета:Изборни (МТ, БИО, ЕПО)
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

 • Стицање знања и овладавање техникама и процедурама управног поступања
 • Упознавање са спровођењем управног поступка, посебно у домену инспекцијског надзора, над спровођењем материјалних закона
 • Правна оријентација у оквиру органа и организација државне и локалне управе.

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • учешће у управном поступку и доношење управних решења
 • оспособљеност за рад у домену примене закона
 • успешно решавање проблема у области управе
 • анализирање управних процедура
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Појмовно омеђавање и разграничење управне власти и јавне управе
 2. Управни систем и управни колосеци
 3. Организација државне управе
 4. Вертикални аспекти државне и локалне управе (корелација колосека)
 5. Облици управног поступања и начела управног поступка
 6. Првостепени управни поступак – општи и скраћени
 7. Управне радње; управни субјекти и управне процедуре
 8. Одлучивање у управном поступку (првостепено и другостепено – жалба и другостепено решење)
 9. Ванредно поступање и судска контрола управе – управни спор
 10. Транзиција управних процедура; компаративни преглед и преглед по директивама Европске уније

Практична настава

 1. Презентација управних поступака у пракси
 2. Симулација вршења управног надзора
 3. Решавање управног спора

Литература

 1. Томић З.: Управно право, “Драгинић”, Београд, 2003
 2. Ђурић Ж.: Локална управа у Србији и Црној Гори, Службени гласник, Београд, 2005.
 3. Ђурић Ж.: Практикум за управни и управни царински поступак, ВЕШ Ваљево, 2003.
 4. Поповић С., Лилић С. и Славиншек Ј.: Коментар Закона о општем управном поступку, Савремена администрација, 2001.
 5. Документи реформе управе у Србији и Црној Гори у издању Агенције Владе Србије за државну и локалну управу, Београд, 2006.
 6. Закон о државној управи, “Сл. Гласник РС”, бр. 79/2005., 101/2007.
 7. Закон о општем управном поступку, “Сл. Лист СРЈ”, бр. 30/2010.
 8. Закон о локалној самоуправи, “Сл. Гласник РС”, бр. 9/2002, 42/2003.
Број часова активне наставе: 4
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
32

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, коришћење интернета, посете органима и државним институцијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60Завршни испит 40
активност у току предавања5писмени испит
семинар А10усмени испит40
семинар Б 
колоквијум-и2×20
семинар + (додатни)5

Оставите одговор