Web dizajn, VEB 805

Назив предмета: Web дизајн ВЕБ 805

Наставник: др Драгослав М. Перић

Статус предмета: Изборни (ЕПО)

Број ЕСПБ: 6

Услов: Пословна информатика

Циљ предмета

 • Разумевање значаја wеба и wеб дизајна за пословање
 • Припрема за примену wеба у струци

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • креирање и постављање једноставнијег сајта на wеб

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Појам и принципи wеб дизајна
 2. HTML
 3. CSS
 4. Друге технологије израде и развоја wеб сајтова
 5. Програми за креирање wеб сајтова
 6. Анализа случајева – wеб сајтови и електонско пословање

Практична настава

 1. HTML
 2. CSS
 3. Анализа сајтова
 4. Технике коришћења програма за израду wеб сајтова
 5. Постављање сајта на wеб сервер
 6. Усмена презентација сајта

Литература

 1. Перић Д., Петровић Ђ., Марић Ј.: ВEБ ДИЗАЈН, Виша економска школа, Ваљево, 2009.
 2. Hagen Graf, BUILDING WEBSITES WITH JOOMLA! 1.5, Packt Publishing, 2008
 3. Larry Ullman, PHP 6 AND MYSQL 5 FOR DYNAMIC WEB SITES, Peachpit Press, 2008
 4. Penny McIntire, VISUAL DESIGN FOR THE MODERN WEB, New Riders, 2008.
 5. Chris Newman, TEACH YOURSELF PHP IN 10 MINUTES, Sams Publishing, 2005
 6. T. A. Powell, ВEБ ДИЗАЈН: КОМПЛЕТАН ПРИРУЧНИК, Микро књига, Београд, 2001.
 7. K. Jansa, K. King, A. Anderson: ХТМЛ И ВЕБ ДИЗАЈН КРОЗ ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕРЕ, Микро књига, Београд, 2002.

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе

Предавања већој групи студената са рачунаром и видео пројектором; индивидуалне вежбе студената за рачунаром.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 70

Завршни испит

поена 30

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

 

усмени испт

 

колоквијум-и

30

……….

 

семинар-и

30

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

Оставите одговор