Završni rad, DIP 199

Назив предмета: Завршни рад ДИП 199

Наставник: Студент бира ментора

Статус предмета: Обавезни (РРП)

Број ЕСПБ: 12

Услов: Прописан Правилником о дипломском испиту

Циљ предмета

Израда и јавна усмена одбрана стручног рада за одобрену тему, у складу са дефинисаним задатком завршног рада а чиме студент доказује да је овладао потребним фондом стручних знања и вештина, који му омогућавају успешно обављање стручних послова за које се оспособљавао и побољшање њихове ефикасности, економичности и ефективности.

Исход предмета

Студент који успешно изради и јавно одбрани завршни рад оспособљен је:

  • за евидентирање сложених пословних промена и састављање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ;
  • законито и правилно обрачунавање и плаћање јавних прихода;
  • анализу финансијског положаја и рентабилитета правних лица, са предлогом мера за њихово побољшање;
  • евидентирање специфичних послова и њихову анализу; контролу јавних прихода и ревизију финансијских извештаја.

Садржај предмета

Садржај писаног завршног рада

  1. Предмет – тема завршног рада.
  2. Циљ завршног рада
  3. Увод (основне информације о правном лицу или државном органу );
  4. Општа- теоријска обрада теме завршног рада;
  5. Конкретна обрада теме завршног рада;
  6. Закључак(оцена и предлог мера).

Литература

Литература из одговорајућих предмета(стручне области) који су битни за тему завршног рада.

Број часова активне наставе 12

Теоријска настава:

Практична настава: 12

Методе извођења наставе

Одабир и коришћење адекватне стручне литературе, упознавање са конкретним правним лицем или државним органом, обрада конкретне теме у правном лицу или државном органу , уз консултације са ментором и израда писаног завшног рада, у складу са одобреном темом и садржајем, највише на 40 куцаних страна формата А4 и презентација рада на броју слајдова, кој одговара јавној одбрани рада у трајању од око 20 минута.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 30

 

Завршни испит

поена 70

активност у току предавања

 

писмени испит- писани завршни рад

40

практичан рад – предузеће, установа….

30

усмени испит- јавна одбрана

30

колоквијум-и

 

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

 

Оставите одговор