Završni rad, DIP 299

Студијски програм/студијски програми: БИО
Врста и ниво студија: основне струковне студије/ниво I
Назив предмета: Завршни рад   ДИП   299
Наставник: Студент бира ментора
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 12
Услов: Прописан Правилником о дипломском испиту

Циљ предмета

Мултидисциплинарни приступ (повезивање стечених знања из више предмета) проучавању једне групе послова одређеног степена сложености правних лица или државних органа

Исход предмета

  • Оспособљеност студената за израду и јавну усмену одбрану завршног рада на одобрену тему, у складу са дефинисаном темом, чиме студент доказује да је овладао  потребним моделима и техникама истраживања за примену у банкама, осигуравајућим компанијама, предузећима, на берзама и осталим финансијским и нефинансијским организацијама,
  • Развој индивидуалних способности методолошког приступа.

 

Садржај предмета
  1. Предмет и циљ завршног рада
  2. Увод
  3. Општа (теоријска) обрада теме завршног рада
  4. Обрада теме завршног рада са конкретним истраживањима,
  5. Закључак (оцена и предлог

Литература

Стручна литература (књиге и часописи) из одговарајућих предмета који су битни за тему завршног рада, web адресе и одговарајућа правна регулатива
Број часова активне наставе: 8
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови:
2 6      

Методе извођења наставе

Избор и коришћење одговарајуће стручне литерату, упознавање са конкретним правним лицем или са државним органом или са више њих, истраживање мањег обима, обрада одабране теме уз консултације са ментором и израда писаног завршног рада у складу са одобреном темом и садржајем, јавна презентација и одбрана писаног завршног рада.  
Оцена знања (максимални број поена 100)
  поена   поена
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70
активност у току предавања   писмени испит (писани завршни рад) 40
раду фирмама 30 усмени испит (јавна презентација и одбрана) 30
колоквијуми      
семинари      

 

 

Оставите одговор