Završni rad, DIP 699

Назив предмета: Завршни рад ДИП 699

Наставник: Студент бира ментора

Статус предмета: Обавезни (МТ)

Број ЕСПБ: 12

Услов: Прописан Правилником о дипломском испиту

Циљ предмета

Анализа и презентација практичног решења, чиме студент доказује да је стекао предвиђени степен рофесионалне оспособљености и зрелости у одређеној области маркетинга и трговине

Исход предмета

Оспособљеност студента за израду и јавну усмену одбрану завршног рада на одобрену тему, у складу са дефинисаним задатком завршног рада, чиме студент доказује да је овладао потребним моделима и техникама маркетинга за конкретну примену у правним лицима и државним органима.

Садржај предмета

  • дефинисање предмета и циља завршног рада;
  • утврђивање потребних извора информација;
  • одређивање метода који ће се користити у прикупљању и обради информација;
  • конкретна обрада теме завршног рада;
  • израда писаног завршног рада на задату тему, са закључцима и препорукама.

Литература

Стручна литература из одговарајућих предмета који су битни за тему завршног рада као и остали секундарни и примарни извори информација

Број часова активне наставе 8

Теоријска настава: 2

Практична настава: 6

Методе извођења наставе

Упознавање са конкретним правним лицем или државним органом, истраживање мањег обима, обрада одабране теме уз консултације са менторима из предузећа и школе, израда и јавна презентација писаног завршног рада.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 30

Завршни испит

поена 70

активност у току предавања

 

писмени испит-писани завршни рад

50

рад у предузећу, установи

30

усмени испт-јавна презентација и одбрана

20

колоквијум-и

 

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

 

Оставите одговор