Završni rad, DIP 799

Назив предмета: Завршни рад ДИП 799

Наставник: Студент бира ментора

Статус предмета: Обавезни (ПМ)

Број ЕСПБ: 12

Услов: Прописан Правилником о дипломском испиту

Циљ предмета

 • Оспособљавање за примену стечених знања на решавању сложеног конкретног стручног задатака којег предложи наставник, студент или предузеће
 • Обезбеђивање стручног искуства студената кроз боравак у конкретном предузећу;
 • Развој способности и вештина израде и презентирања сложеног стручног рада,
 • Упознавање са повезаношћу задате теме и других аспеката пословања предузећа

Исход предмета

Оспособљеност студената за:

 • примену стечених знања у конкретним пословним активностима;
 • лако укључивање у посао по завршетку студија
 • пословно комуницирање

Садржај предмета

 1. Примена стечених знања из изабраног предмета кроз израду сложеног стручног рада у конкретном предузећу;
 2. Упознавање студената са конкретним предузећем, његовим менаџментом, организационом структуром, делатношћу, тржиштем и начином пословања;
 3. Боравак у предузећу 180 часова и израда стручног рада на задату тему;

Литература

Практикум за завршни рад, ВИПОС, 2007.

Број часова активне наставе 12

Теоријска настава: 0

Практична настава: 12

Методе извођења наставе

 • Коришћење стручне литературе и релевантних закона и прописа;
 • Коришћење документације предузећа;
 • Коришћење апликативних софтвера;
 • Консултације са наставником
 • Прикупљање података непосредним увидом;
 • Рад у правним лицима и државним органима.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена 30

Завршни испит

поена 70

активност у току предавања

 

писмени елаборат

50

практичан рад у предузећу

30

презентација елабората

20

колоквијум-и

 

……….

 

семинар-и

 

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……

 

Оставите одговор