Finansijsko računovodstvo, FRN 104

Назив предмета:Финансијско рачуноводство ФРН 104
Студијски програм/студијски програми:РРП
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Наставник:мр Јелица М. Божанић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6

Циљ предмета

– Разумевање основних рачуноводстеног аспекта имовине, капитала, обавезае, нето имовина, приходи, расходи, добитак, губитак)
– Стицање знања о рачуноводственом праћењу пословања предузећа
– Стицање знања о основним припремним и завршним радњама за израду финансијских извештаја предузећа

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 

– Евиденцију пословних промена у рачуноводству производних и трговинских предузећа
– Учествовање у припремним и завршним радњама и књижењима везаним за израду финансијских извештаја предузећа
– Учествовање у састављању и презентацији основних финансијских извештаја
– Праћење и примену прописа везаних за рачуноводство

Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Основни принципи рачуноводства.
 2. Рачуноводствено обухватање сталне имовине.
 3. Рачуноводствено обухватање обртне имовине.
 4. Рачуноводствено обухватање капитала.
 5. Рачуноводствено обухватање обавеза и дугорочних резервисања.
 6. Рачуноводствено обухватање расхода.
 7. Рачуноводствено обухватање прихода
 8. Предзакључне радње и закључак књига.
 9. Методе утврђивања финансијског резултата
 10. Финансијски извештаји.
 11. Ванбилансне евиденције.
 12. Обрачун трошкова и учинака.

Практична настава

 1. Индивидуални и тимских семинарски радови у конкретном предузећу (тачка 2.-12. садржаја), презентације, дебате
 2. Примена софтвера у рачуноводству (рад у виртуелном предузећу)
 3. Израда задатака из Практикума

Литература

1. Шкарић-Јовановић Ката, Финансијско рачуноводство, Економски факултет Београд 2009.
2. Милићевић Д., Божанић Ј., Васиљевић М. : Рачуноводство, ВИПОС, Ваљево, 2009.
2. Grupa autora: Практикум из рачуноводства, ВИПОС, Ваљево, 2009.
3. R. Meigs & W. Meigs: Рачуноводство – Мате Загреб, 2005
4. Закони и прописи из области рачуноводства
5. Часописи из области рачуноводства

Број часова активне наставе 4

Остали часови

Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, индивидуално и тимско решавање одређених задатака, групна обрада тема на примеру конкретног предузећа и презентација тог рада, групна анализа сложених случајева, континуирано вредновање рада студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60 Завршни испит 40
активност у току предавања10писмени испит40
практична наставаусмени испит
колоквијуми30
семинари20

Оставите одговор