Fiskalni sistemi, FIS 301

Назив предмета:Фискални системи ФИС 301
Студијски програм/студијски програми:РРП
Врста и ниво студија:основне струковне студије/ниво I
Наставник:мр Милоје А. Ранковић
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:9

Циљ предмета

Стицање основних знања из фискалних система, а нарочито јавних расхода, јавних прихода, њихових функција, буџета, фондова, нашег пореског система и пореског система ОЕЦД и оспособљавање за рад у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима, установама, државним органима и фондовима.

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • стицање основних знања из фискалних система а посебно нашег пореског система
 • рад у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима, установама, држаним органима и фондовима
 • перманентно учење и актуелизовање стечених знања
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Увод у фискалне системе
 2. Јавни расходи
 3. Јавни приходи
 4. Буџети и фондови у теорији и пракси
 5. Порески систем у Србији
 6. Порески системи у државама чланицама ОЕЦД
 7. Компаративна анализа пореског система у Србији и државама чланицама ОЕЦД

Практична настава

 1. Утврђивање наставне материје уз коришћење конкретних примера из праксе
 2. Анализа конкретних записника и решења Пореске управе
 3. Презентација и одбрана стручних радова

Литература

 1. Ранковић М.:Фискални системи, ВЕШ Ваљево, 2005. и 2006.
 2. Порески закони
 3. Сви уџбеници изобласти фискалних система, односно јавних финансија,
 4. Стиглиц Џ.: Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд,2004.
 5. Сви часописи из области финансија, рачуноводства и ревизије.

Број часова активне наставе 7

Остали часови

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Aктивно учествовање на опредавањима и вежбама, коришћење обавезне и допунске литературе, самостална израда одговарајућих стручних радова, читање конкретних записника и решења Пореске управе и извештаја оизвршеној ревизији и на крају критичко расуђивање о садржају, суштини и смислу наставног предмета..
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе40 Завршни испит 60
активност у току предавањаписмени испит
практична настава20 усмени испит60
колоквијуми20
семинари

Оставите одговор