Specijalna knjigovodstva, SPK 127

Назив предмета:Специјална књиговодства СПК 127
Врста и ниво студија:основне струковне студије/нивоI
Наставник:мр Јелица М. Божанић
Статус предмета:Обавезни ( РРП)
Број ЕСПБ:9
Услов:

Циљ предмета

Оспособљавање студената за вођење пословних књига и састављање полугодишњих и годишњих рачуна трговинских предузећа, установа и државних органа, као и за прављење специфичних обрачуна

Исход предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за:

 • евиденцију сложених пословних промена и састављање биланса
 • вештину састављања важних финансијских извештаја, њихова анализа и интерпретација корисницима
 • праћење и примену прописа везаних за рачуноводство
Садржај предмета

Теоријска настава

 1. Рачуноводство трговине
 2. Трговина на велико
 3. Трговина на мало
 4. Завршни рачун трговинских предузећа
 5. Специјални послови у трговини
 6. Буџетско рачуноводство
 7. Нефинансијска и финансијска имовина буџетских корисника
 8. Обавезе и извори капитала
 9. Текући расходи и текући приходи
 10. Утврђивање финансијског резултата буџетских корисника
 11. Завршни рачун корисника буџетских средстава
 12. Лизинг, Факторинг, Форфетинг, Joint Venture послови

Практична настава

 1. Индивидуални и тимских семинарски радови у конкретном предузећу (тачка 1.-12. садржаја), презентације, дебате
 2. Примена софтвера у рачуноводству (рад у виртуелном предузећу) и case study
 3. Израда задатака из Практикума
 4. Посета фирмама

Литература

 1. Божанић Ј. : “Специјална књиговодства”, ВЕШ “Прота Матеја Ненадовић” , Ваљево, 2003.
 2. Божанић Ј.: “Практикум из Специјалних књиговодстава”, ВЕШ “Прота Матеја Ненадовић”, Ваљево, 2007.
 3. Закони и прописи из области рауноводства
 4. Часописи из области рачуноводства

Број часова активне наставе 7

Остали часови

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе: 2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, индивидуално и тимско решавање одређених задатака, групна обрада тема на примеру конкретног предузећа и презентација тог рада, групна анализа сложених случајева, континуирано вредновањерада студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поенапоена
Предиспитне обавезе60 Завршни испит 40
активност у току предавања10 писмени испит40
практична наставаусмени испит
колоквијуми40
семинари10

Оставите одговор