Stručna praksa II, SPR 820

Назив предмета: Стручна пракса-Професионалне вештине II СПР 820
Студијски програм/студијски програми: ЕПО
Врста и ниво студија: основне струковне студије / ниво I
Наставник: мр Сања В. Радовановић, мр Милоје А. Ранковић, Ненад Р. Михаиловић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен Професионалне вештине I

Циљ предмета

 • Оспособљавање за примену стечених знања на решавању конкретног стручног задатка којег предложи наставник или студент
 • Обезбеђивање стручног искуства студената кроз боравак у конкретног предузећу, банци, државном органу или другој организацији
 • Примена стечених знања у пракси
 • Утврђивање степена усклађености стечених знања са практичним обављањем послова у реалном пословном систему, критичка анализа постојећих решења и предлагање одговарајућих мера за њихово унапређење.

Исход предмета

 • Способност примене стечених знања у конкретним ситуацијама
 • Припрема за самосталан рад и израду завршног рада,
 • Развој способности писања стручног рада на задату тему и јавне презентације,
 • Способност коришћења информационих технологија, употребе различитих сервиса и интеграције многих компоненти које ће заокружити људе, процесе, стратегију и технологију у једно функционално решење.
Садржај предмета
 1. Боравак студената у правним лицима и државним органима у у трајању од 60 часова
 2. Упознавање студената са информационим системом правног лица односно државног органа
 3. Израда елабората о стручној пракси на задату тему из једне области стручних или стручно- апликативних предмета смера.

Литература

Обавезна и додатна литература за наставни предмет из којег је студент одабрао стручну праксу.
Број часова активне наставе:
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови:
2 2

Методе извођења наставе

Елаборат о стручној пракси ће бити тезултат свих активности описаних у Практикуму за обављање стручне праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена поена
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70
активност у току предавања писмени испит (елаборат) 50
практични рад у предузећу 30 усмени испит (презентација) 20
колоквијуми
семинари

 

 

Оставите одговор