Završni rad, DIP 899

Назив предмета:Завршни рад ДИП 899
Студијски програм/студијски програми:ЕПО
Врста и ниво студија:основне струковне студије / ниво I
Наставник:Студент бира ментора
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:12

Циљ предмета

Израда, анализа и јавна усмена одбрана и презентација практичног решења теме завршног рада, чиме студент доказује да је стекао предвиђени степен професионалне оспособљености у области информационих система, односно електронског пословања

Исход предмета

– Оспособљеност студента за израду и јавну одбрану завршног рада на одобрену тему, чиме студент показује да је овладао потребним моделима и техникама истраживања за примену у информационим системима и електронском пословању п редузећа, банака, државних органа…
– Развој индивидуалних способности методолошког приступа

Садржај предмета
  1. Предмет и циљ завршног рада;
  2. Увод
  3. Општа-теоријска обрада теме завршног рада,
  4. Обрада теме завршног рада са конкретним истраживањима,
  5. Закључак (оцена и предлог)

Литература

Стручна литература (књиге и часописи) из одговарајућих предмета/области које су битне за тему завршног рада, електронске књиге, електронски часописи и други корисни садржаји на Интернету
Број часова активне наставе:
Предавања:Вежбе:Други облици наставе:Студијски истраживачки рад:Остали часови:
26   

Методе извођења наставе

Избор и коришћење стручне литературе, упознавање са конкретним правним лицем или државним органом, истраживање мањег обима, обрада одабране теме уз консултације са ментором и израда писаног завршног рада у складу са одобреном темом и садржајем, јавна презентација и одбрана писаног завршног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
 поена поена
Предиспитне обавезе30Завршни испит 70
активност у току предавања писмени испит – писани завршни рад40
практични рад у предузећу30усмени испит – јавна презентација и одбрана30
колоквијуми   
семинари   

 

 

Оставите одговор