Obaveštenje za nastavak studija


O B A V E Š T E Nj E
-za nastavak studija-

 

  1. Shodno članu 13. Pravilnika o studijama kandidati koji su završili fakultet ili višu školu u dvogodišnjem trajanju, do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 10. septembra 2005. godine, imaju pravo da nastave studije na akreditovanim strukovnim studijskim programima Škole: Bankarstvo i osiguranje, Marketing i trgovina i Elektronsko poslovanje .
  2. Kandidati iz tačke 1. ovog obaveštenja UPISUJU treću godinu studija na odgovarajućim akreditovanim programima i stiču status studenata koji se sami finansiraju.
  3. Kandidati koji steknu status studenata na način opisan u tački 2. ovog obaveštenja, prenose stečene ESPB bodove, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova i Zakona o visokom obrazovanju, a po postupku propisanom Pravilnikom o studijama Škole.
  4. Ukoliko su kandidati završili prethodne studije na programima na kojima nisu bili uvedeni ESPB bodovi, svakom položenom predmetu dodeljuju se ESPB bodovi srazmerno fondu časova u odnosu na godišnji fond tako da jedna godina studija ima 60 ESPB bodova .
  5. Sa dvogodišnjih programa pravnih prethodnika ove Škole, prenosi se 120 ESPB bodova.
  6. Zainteresovani kandidati podnose direktoru Škole zahtev za upis treće godine odgovarajućeg akreditovanog studijskog programa na propisanom obrascu pre početka školske godine, a najkasnije do 20. septembra 2009. godine .

U Valjevu, 17. jul 2009. godine

Оставите одговор