Osnovi poslovnog prava

poslovno pravoNaziv udžbenika: Osnovi poslovnog prava

Autor: dr Slobodan Nenadović

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 366

Cena: 1.550,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

S A D R Ž A J

DEO PRVI    13
OSNOVI GRAĐANSKOG PRAVA    13
Glava 1    13
POJAM PRAVA I PRAVNE NORME    13
1.    POJAM PRAVA    13
2.    PRAVNA NORMA – POJAM I ELEMENTI    16
2.1. Elementi pravne norme.    16
3.    VRSTE PRAVNIH NORMI    21
3.1. Apstraktne i konkretne pravne norme.    21
3.2. Opšte i pojedinačne pravne norme.    21
3.3. Naređujuće i ovlašćujuće pravne norme.    22
3.4. Dispozitivne i imperativne pravne norme.    22
Glava 2    23
IZVORI PRAVA    23
1.    POJAM I VRSTE IZVORA PRAVA    23
2.    VRSTE FORMALNIH IZVORA PRAVA    24
Odsek I    25
ZAKON KAO FORMALNI IZVOR PRAVA    25
1.    POJAM I DONOŠENjE ZAKONA    25
2.    DEJSTVO (STUPANjE NA SNAGU) ZAKONA    26
3.    VREMENSKO I PROSTORNO VAŽENjE ZAKONA    27
Odsek II    29
OSTALI FORMALNI IZVORI PRAVA    29
1.    PROPISI DRŽAVNIH ORGANA NIŽE SNAGE OD ZAKONA    29
2.    AKTI DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA (AUTONOMNO PRAVO)    29
3.    UGOVORI    30
4.    OBIČAJ    30
5.    SUDSKA PRAKSA I PRAVNA NAUKA    30
Glava 3    31
SUBJEKTI I OBJEKT PRAVA    31
1.    POJAM SUBJEKATA PRAVA    31
Odsek I    32
FIZIČKA LICA    32
1.    PRAVNA SPOSOBNOST FIZIČKOG LICA    32
2.    POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKOG LICA    33
3.    ELEMENTI IDENTIFIKACIJE FIZIČKIH LICA    35
3.1. Lično ime.    35
3.2. Prebivalište i boravište.    36
3.3. Državljanstvo.    37
3.4. Matični broj.    37
Odsek II    37
PRAVNA LICA    37
1.    POJAM I OBELEŽJA PRAVNOG LICA    37
2.    VRSTE PRAVNIH LICA    40
3.    PRAVNA SPOSOBNOST PRAVNIH LICA    41
4.    POSLOVNA SPOSOBNOST PRAVNIH LICA    42
5.    DELIKTNA SPOSOBNOST PRAVNIH LICA    43
Odsek III    44
1.    OBJEKT PRAVA    44
Glava 4    45
PRAVNI ODNOS    45
1.    POJAM PRAVNOG ODNOSA    45
2.    NASTANAK I PRESTANAK PRAVNOG ODNOSA    45
3.    SASTAV (SADRŽINA) PRAVNOG ODNOSA    46
Glava 5    48
OSNOVI GRAĐANSKOG I STVARNOG PRAVA    48
1.    POJAM I PREDMET GRAĐANSKOG PRAVA    48
Odsek I    50
STVARNO PRAVO    50
1.    STVARNO PRAVO – POJAM I OBELEŽJA    50
2.    PODELA STVARNIH PRAVA    51
3.    PRAVO SVOJINE    52
4.    OBLICI PRAVA SVOJINE    53
5.    PRAVO PRIVATNE SVOJINE I OBLICI PRAVA PRIVATNE SVOJINE    55
5.1. Susvojina.    55
5.2. Zajednička svojina.    57
5.3. Etažna svojina.    58
6.    STICANjE PRAVA PRIVATNE SVOJINE    58
6.1. Sticanje prava privatne svojine na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom.    59
6.2. Sticanje prava privatne svojine na osnovu održaja.    60
6.3. Sticanje prava privatne svojine od nevlasnika.    61
Odsek II    62
OGRANIČENA STVARNA PRAVA    62
PRAVO SLUŽBENOSTI    62
1.    POJAM I VRSTE PRAVA SLUŽBENOSTI    62
2.    STVARNE SLUŽBENOSTI    62
3.    LIČNE SLUŽBENOSTI    63
Odsek III    63
PRAVO ZALOGE    63
1.    POJAM I VRSTE PRAVA ZALOGE    63
2.    RUČNA ZALOGA    64
3.    ZALOŽNO PRAVO NAD NEPOKRETNOM STVARI (HIPOTEKA)    66
4.    ZALOGA NA PRAVU    69
Glava 6    70
OBLIGACIONO PRAVO    70
Odsek I    70
1.    POJAM I PREDMET OBLIGACIONOG PRAVA    70
2.    POJAM I OSOBINE OBLIGACIONOG ODNOSA    71
3.    PODELA OBLIGACIJA    73
4.    IZVORI OBLIGACIJA    76
Odsek II    76
OBLIGACIONI UGOVOR    76
1.    OBLIGACIONI UGOVOR – POJAM I OSNOVNA NAČELA    76
2.    PODELA UGOVORA    78
3.    ZAKLjUČENjE UGOVORA    80
3.1. Saglasnost volja.    81
3.1.1. Ponuda.    81
3.1.2. Prihvatanje ponude.    83
3.1.3. Vreme i mesto zaključenja ugovora.    84
3.2. Predmet ugovora.    86
3.3. Osnov (kauza) ugovora.    87
3.4. Forma ugovora.    88
4.    ZASTUPNIŠTVO    90
5.    UGOVOR ZAKLjUČEN SA USLOVOM I ROKOM    91
Odsek III    92
NEVAŽNOST UGOVORA    92
1.    POJAM I OBLICI NEVAŽEĆIH UGOVORA    92
2.    NIŠTAVI UGOVORI    92
3.    RUŠLjIVI UGOVORI    94
3.1. Ugovor zaključen u zabludi.    96
3.2. Ugovor zaključen prevarom.    96
3.3. Ugovor zaključen pod pretnjom.    97
Odsek IV    98
PRESTANAK UGOVORA    98
1.    PRESTANAK UGOVORA    98
2.    RASKID UGOVORA    98
2.1. Sporazumni raskid ugovora.    98
2.2. Jednostrani raskid ugovora.    99
2.3. Raskid ugovora zbog neispunjenja.    99
2.4. Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti.    101
3.    PRESTANAK UGOVORA USLED NEMOGUĆNOSTI ISPUNjENjA    101
4.    PRESTANAK UGOVORA PONIŠTENjEM ZBOG PREKOMERNOG OŠTEĆENjA    102
5.    PRESTANAK UGOVORA USLED SMRTI UGOVARAČA    102
6.    ZELENAŠKI UGOVOR    103
Odsek V    103
PROUZROKOVANjE ŠTETE KAO IZVOR OBLIGACIJA    103
1.    POJAM I OBLICI ŠTETE    103
2.    VRSTE ŠTETE    104
3.    OBEŠTEĆENjE ZA PROUZROKOVANU ŠTETU    105
4.    ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DELATNOSTI    106
Odsek VI    107
OSTALI IZVORI OBLIGACIJA    107
1.    STICANjE BEZ OSNOVA    107
2.    POSLOVODSTVO BEZ NALOGA    108
3.    JEDNOSTRANA IZJAVA VOLjE    108
Odsek VII    109
PRESTANAK OBLIGACIONIH OBAVEZA    109
1.    KOMPENZACIJA (PREBIJANjE)    110
2.    ISPUNjENjE OBLIGACIJE    110
3.    OTPUŠTANjE DUGA    111
4.    PRENOV (NOVACIJA)    111
5.    SJEDINjENjE (KONFUZIJA)    112
6.    ZASTARELOST    112
Odsek VIII    113
PROMENA SUBJEKATA U OBLIGACIONOM ODNOSU    113
1.    USTUPANjE POTRAŽIVANjA (CESIJA)    113
2.    PREUZIMANjE DUGA    114
3.    PRISTUPANjE DUGU    115
4.    PREUZIMANjE ISPUNjENjA    116
Odsek IX    116
OBEZBEĐENjE (POJAČANjE) ISPUNjENjA OBLIGACIONIH OBAVEZA    116
1.    KAPARA    117
2.    UGOVORNA KAZNA    117
3.    ODUSTANICA    118
4.    JEMSTVO    119
DEO DRUGI    121
OSNOVI POSLOVNOG PRAVA    121
1.    POJAM I PREDMET POSLOVNOG PRAVA    121
Glava 1    122
KOMPANIJSKO PRAVO    122
1.    POJAM I PREDMET KOMPANIJSKOG PRAVA    122
2.    SUBJEKTI KOMPANIJSKOG PRAVA (PRIVREDNI SUBJEKTI)    123
3.    IZVORI KOMPANIJSKOG PRAVA    123
Odsek I    124
PREDUZETNIK    124
1.    POJAM I KARAKTERISTIKE PREDUZETNIKA    124
2.    IMOVINA PREDUZETNIKA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE    125
3.    POSLOVNO IME I SEDIŠTE PREDUZETNIKA    126
4.    DELATNOST I POSLOVODSTVO PREDUZETNIKA    126
5.    GUBITAK SVOJSTVA PREDUZETNIKA    127
6.    NASTAVAK OBAVLjANjA DELATNOSTI U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA    128
7.    PREDNOSTI I NEDOSTACI PREDUZETNIKA    128
Odsek II    129
PRIVREDNA DRUŠTVA    129
1.    POJAM PRIVREDNOG DRUŠTVA    129
2.    VRSTE I PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA    130
3.    ELEMENTI (ZAJEDNIČKA OBELEŽJA) PRIVREDNIH DRUŠTAVA    132
3.1. Osnivački akt i statut društva.    132
3.2. Odgovornost za obaveze društva.    133
3.3. Ulozi u društvo.    134
3.4. Učešće u dobiti.    135
3.5. Volja.    136
3.6. Imovina i kapital društva.    136
3.7. Registracija i sticanje svojstva pravnog lica.    136
4.    ZASTUPANjE I ZASTUPNICI DRUŠTVA    137
5.    ELEMENTI INDIVIDUALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA    139
5.1. Poslovno ime.    139
5.2. Delatnost.    141
5.3. Sedište i nacionalnost društva.    142
5.4. Matični i poreski identifikacioni broj.    143
6.    OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA    144
7.    PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA    145
Glava 2    146
DRUŠTVA LICA (ORTAČKO I KOMANDITNO DRUŠTVO)    146
Odsek I    146
ORTAČKO DRUŠTVO    146
1.    POJAM I OSNIVANjE    146
2.    ULOZI U DRUŠTVO, ORTAČKI UDELI I PRENOS UDELA    147
3.    POSLOVOĐENjE I ZASTUPANjE    148
4.    ODLUČIVANjE ORTAKA DRUŠTVA I RASPODELA DOBITI    149
5.    OSTALA PRAVA ORTAKA    150
6.    PRESTANAK ORTAČKOG DRUŠTVA I SVOJSTVA ORTAKA    151
Odsek II    151
KOMANDITNO DRUŠTVO    151
1.    POJAM I OSNIVANjE    151
2.    ULOZI – UDELI U DRUŠTVU I RASPODELA DOBITI    152
3.    POSLOVOĐENjE I ZASTUPANjE    153
4.    ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA    153
5.    PRESTANAK STATUSA ČLANA DRUŠTVA I PRESTANAK DRUŠTVA    154
Glava 3    155
DRUŠTVA KAPITALA (DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I AKCIONARSKO DRUŠTVO)    155
Odsek I    155
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU    155
1.    POJAM I OSNIVANjE    155
2.    OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA    156
3.    ULOZI I UDELI U DRUŠTVU    157
4.    PRAVO NA DOBIT I NA DRUGE ISPLATE ČLANOVA DRUŠTVA    159
5.    UPRAVLjANjE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA    160
5.1. Skupština društva.    160
5.2. Direktori društva.    160
5.3. Nadzorni odbor.    161
6.    PRESTANAK SVOJSTVA ČLANA DRUŠTVA I PRESTANAK DRUŠTVA    162
Odsek II    162
AKCIONARSKO DRUŠTVO    162
1.    POJAM I OSNIVANjE    162
2.    OSNIVAČKI KAPITAL DRUŠTVA    165
3.    JAVNO (OTVORENO) I NEJAVNO (ZATVORENO) AKCIONARSKO DRUŠTVO    165
4.    UPRAVLjANjE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA    167
4.1. Skupština akcionarskog društva.    167
4.2. Direktori akcionarskog društva kod jednodomnog upravljanja.    168
4.3. Direktori akcionarskog društva kod dvodomnog upravljanja.    170
4.4. Nadzorni odbor.    170
4.5. Sekretar društva.    171
5.    PRESTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA    171
Glava 4    172
POVEZIVANjE I PRESTANAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA    172
Odsek I    172
POVEZIVANjE PRIVREDNIH DRUŠTAVA    172
1.    POJAM POVEZANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA    172
2.    NAČINI POVEZIVANjA I VRSTE POVEZANIH DRUŠTAVA    173
3.    GRUPA DRUŠTAVA (KONCERN)    173
4.    HOLDING DRUŠTVO    174
5.    DRUŠTVA SA UZAJAMNIM UČEŠĆEM    175
6.    STATUSNA POVEZIVANjA – STATUSNE PROMENE    176
Odsek II    177
LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA    177
1.    POJAM I VRSTE LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA    177
2.    DOBROVOLjNA LIKVIDACIJA    177
3.    PRINUDNA LIKVIDACIJA    178
Odsek III    180
STEČAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA    180
1.    POJAM STEČAJA    180
2.    USLOVI ZA OTVARANjE STEČAJNOG POSTUPKA    180
3.    NADLEŽNOST I ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA    181
4.    PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK I STEČAJNI POSTUPAK    182
5.    PRAVNE POSLEDICE OTVARANjA STEČAJNOG POSTUPKA    183
6.    BANKROTSVO STEČAJNOG DUŽNIKA    184
7.    REORGANIZACIJA STEČAJNOG DUŽNIKA    184
Glava 5    184
SPECIJALIZOVANE ORGANIZACIJE I SPECIJALIZOVANA AKCIONARSKA DRUŠTVA I JAVNA PEREDUZEĆA    184
Odsek I    184
NARODNA BANKA SRBIJE    184
1.    NARODNA BANKA KAO CENTRALNA BANKA    184
2.    OSNOVNI CILjEVI I FUNKCIJE NARODNE BANKE    185
3.    ORGANI NARODNE BANKE    186
4.    PRAVNI STATUS I ORGANIZACIJA NARODNE BANKE    187
Odsek II    187
POSLOVNE BANKE    187
1.    POJAM BANKE    187
2.    VRSTE BANAKA    189
3.    OSNIVANjE BANKE    191
3.1. Pravna forma, osnivači i osnivački kapital.    192
3.2. Osnivački akt i statut banke.    192
3.3. Preliminarno odobrenje.    192
3.4. Dozvola za rad.    193
3.5. Osnivačka skupština i registracija.    193
4.    ORGANI BANKE    193
4.1. Skupština banke.    193
4.2. Upravni odbor banke.    194
4.3. Izvršni odbor banke.    194
4.4. Drugi odbori banke.    195
5.    BANKARSKA TAJNA I ODGOVORNOST BANKE    195
6.    FILIJALE I PREDSTAVNIŠTVA BANKE    195
7.    PRESTANAK RADA BANKE    196
Odsek III    196
DRUŠTVA ZA OSIGURANjE    196
1.    UVODNE NAPOMENE    196
2.    AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANjE    197
2.1. Organi akcionarskog društva za osiguranje.    199
3.    DRUŠTVO ZA UZAJAMNO OSIGURANjE    200
Odsek IV    201
ORGANIZATOR TRŽIŠTA (BERZA)    201
1.    BERZA – POJAM I VRSTE    201
2.    OSNIVANjE I ORGANI BERZE    201
3.    POSLOVI NA REGULISANOM TRŽIŠTU    202
4.    ČLANOVI BERZE    203
Odsek V    204
JAVNA PREDUZEĆA    204
1.    POJAM I KARAKTERISTIKE    204
2.    OSNIVANjE I PRAVNI STATUS JAVNOG PREDUZEĆA    206
3.    CILj OSNIVANjA I POSLOVANjA    207
4.    OPŠTI AKTI I ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA    207
5.    JAVNA PREDUZEĆA U RAZVIJENIM TRŽIŠNIM EKONOMIJAMA I EU    208
Glava 6    210
PRIVREDNE ASOCIJACIJE    210
1.    PRIVREDNE KOMORE    210
1.1. Pojam i delatnosti.    210
1.2. Članstvo i organizacija komore.    211
1.3. Subjektivitet, upravljanje i finansiranje.    212
1.4. Akti komore.    212
1.5. Specijalizovani sudovi.    213
1.6. Međunarodna trgovinska komora.    213
2.    OPŠTA UDRUŽENjA PREDUZETNIKA    213
3.    ZADRUŽNI SAVEZI    214
DEO TREĆI    215
UGOVORI U PRIVREDI I HARTIJE OD VREDNOSTI    215
Glava 1    215
OPŠTA PRAVILA O UGOVORIMA U PRIVREDI    215
Odsek I    215
POJAM UGOVORA U PRIVREDI I KONCEPCIJA JEDINSTVA OBLIGACIONIH ODNOSA    215
1.    POJAM UGOVORA U PRIVREDI    215
2.    KONCEPCIJA JEDINSTVA OBLIGACIONIH ODNOSA    217
Odsek II    218
1.    OSNOVNA NAČELA KOD UGOVORA U PRIVREDI    218
1.1. Načelo neformalnosti.    218
1.2. Načelo teretnosti.    219
1.3. Načelo poštenja i savesnosti.    219
1.4. Načelo pojačane pažnje.    220
1.5. Načelo zabrane stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja.    221
Odsek III    222
NEKE SPECIFIČNOSTI KOD ZAKLjUČENjA UGOVORA U PRIVREDI    222
1.    PONUDA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA    222
1.1. Opšta ponuda.    223
1.2. Poziv na ponudu.    224
2.    ZAKLjUČENjE UGOVORA ĆUTANjEM PONUĐENOG    225
3.    ZAKLjUČENjE UGOVORA OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA    226
4.    ZAKLjUČENjE UGOVORA PUTEM TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA VEZA    227
5.    ZAKLjUČENjE UGOVORA PRISTUPANjEM (ATHEZIJOM)    229
6.    PREGOVORI ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA    229
Glava 2    231
Odsek I    231
UGOVOR O PRODAJI    231
1.    OPŠTE NAPOMENE    231
2.    POJAM I OSOBINE UGOVORA O PRODAJI    231
3.    BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI    233
4.    PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA    234
4.1. OBAVEZE PRODAVCA    234
4.1.1. Obaveza isporuke (predaje) robe.    234
4.1.2. Obaveza garancije za fizička svojstva robe.    237
4.1.3. Obaveza garancije za pravna svojstva robe.    238
4.1.4. Obaveza predaje dokumenata.    238
4.1.5. Obaveza čuvanja robe.    239
4.1.6. Obaveza obaveštavanja.    239
4.2. OBAVEZE KUPCA    240
4.2.1. Obaveza plaćanja cene.    240
4.2.2. Obaveza preuzimanja robe.    240
4.2.3. Ostale obaveze kupca.    241
5.    POSLEDICE NEISPUNjENjA ILI NEUREDNOG ISPUNjENjA UGOVORNIH OBAVEZA    242
5.1. Materijalni nedostaci isporuke i prava kupca.    242
5.2. Odgovornost prodavca za refleksnu štetu.    243
5.3. Docnja prodavca sa isporukom robe i prava kupca.    244
5.4. Docnja kupca sa isplatom cene i prava prodavca.    244
6.    PRELAZ RIZIKA I TRANSPORTNE KLAUZULE    246
7.    VRSTE UGOVORA O PRODAJI    248
7.1. Ugovor o prodaji sa specifikacijom.    249
7.2. Ugovor o prodaji po uzorku i modelu.    250
Odsek II    251
UGOVOR O LICENCI    251
1.    POJAM I OSOBINE UGOVORA    251
2.    PREDMET UGOVORA I BITNI ELEMENTI    252
3.    PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA    252
3.1. OBAVEZE DAVAOCA LICENCE    252
3.1.1. Obaveza predaje predmeta ugovora.    252
3.1.2. Obaveza davanja uputstava i obaveštenja.    253
3.1.3. Obaveza garancije za tehnička svojstva predmeta ugovora.    253
3.1.4. Obaveza zaštite od evikcije.    253
3.1.5. Obaveza davaoca isključive licence.    253
3.2. OBAVEZE STICAOCA LICENCE    253
3.2.1. Obaveza iskorišćavanja predmeta licence.    253
3.2.2. Obaveza plaćanja naknade.    254
3.2.3. Obaveza čuvanja predmeta licence u tajnosti.    254
3.2.4. Obaveza obezbeđenja istog kvaliteta proizvoda (usluga).    254
3.2.5. Obaveza obeležavanja o proizvodnji po licenci.    255
4.    VRSTE UGOVORA O LICENCI    255
4.1. Podlicenca.    256
Odsek III    256
UGOVOR O LIZINGU    256
1.    POJAM I OBELEŽJA    256
2.    PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA    258
2.1. OBAVEZE DAVAOCA LIZINGA    258
2.1.1. Obaveza pribavljanja i predaje predmeta lizinga.    258
2.1.2. Obaveza zaštite od evikcije.    259
2.1.3. Ostale obaveze davaoca lizinga.    259
2.2. OBAVEZE KORISNIKA LIZINGA    259
2.2.1. Obaveza preuzimanja predmeta lizinga.    259
2.2.2. Plaćanje lizing naknade (zakupnine).    259
2.2.3. Ostale obaveze korisnika lizinga.    259
3.    PRAVNI POLOŽAJ DOBAVLjAČA PREDMETA LIZINGA    260
4.    VRSTE UGOVORA O LIZINGU    260
Glava 3    262
BANKARSKI POSLOVI    262
Odsek I    262
1.    POJAM I BITNA OBELEŽJA BANKARSKIH POSLOVA    262
2.    VRSTE BANKARSKIH POSLOVA    263
Odsek II    265
UGOVOR O BANKARSKOM NOVČANOM DEPOZITU    265
1.    POJAM I OBELEŽJA    265
2.    VRSTE NOVČANIH DEPOZITA    265
3.    PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA    266
3.1. Obaveze banke (depozitara).    266
3.2. Obaveze deponenta.    267
Odsek III    267
UGOVOR O BANKARSKOM TEKUĆEM RAČUNU    267
1.    POJAM UGOVORA    267
2.    RAZGRANIČENjA I VRSTE    268
3.    PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA    270
3.1. Obaveze banke.    270
3.2. Obaveze korisnika tekućeg računa.    271
Odsek IV    272
UGOVOR O KREDITU    272
1.    POJAM I OBELEŽJA    272
2.    PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA    272
2.1. Obaveze kreditora.    272
2.2. Obaveze korisnika kredita.    272
3.    PRESTANAK UGOVORA O KREDITU    273
4.    VRSTE UGOVORA O KREDITU    274
5.    POSEBNE VRSTE UGOVORA O KREDITU    275
5.1. Ugovor o kreditu na osnovu zaloge hartija od vrednosti.    275
5.2. Eskontni i reeskontni kredit.    276
Odsek V    277
AKREDITIV    277
1.    POJAM I OBELEŽJA    277
2.    PRIVREDNA FUNKCIJA I ZNAČAJ AKREDITIVA    279
3.    PRAVNI ODNOSI POVODOM AKREDITIVA    279
4.    VRSTE AKREDITIVA    281
4.1. Uslovni i bezuslovni akreditiv.    281
4.2. Obični i dokumentarni akreditiv.    282
4.3. Opozivi i neopozivi akreditiv.    282
4.4. Potvrđeni (konfirmirani) i nepotvrđeni akreditiv.    282
4.5. Prenosivi i neprenosivi akreditiv.    283
4.6. Ostale vrste akreditiva.    283
Odsek VI    284
BANKARSKA GARANCIJA    284
1.    POJAM I OBELEŽJA    284
2.    PRAVNI ODNOSI U VEZI S BANKARSKOM GARANCIJOM    285
3.    PRIVREDNA SVRHA I ZNAČAJ BANKARSKE GARANCIJE    287
4.    VRSTE BANKARSKIH GARANCIJA    288
Odsek VII    290
DOKUMENTARNI INKASO    290
1.    POJAM I OBELEŽJA    290
2.    VRSTE DOKUMENTARNOG INKASA    290
3.    DOKUMENTARNI INKASO I DOKUMENTARNI AKREDITIV    291
4.    PRAVNI ODNOSI KOD DOKUMENTARNOG INKASA    292
Odsek VIII    293
PLATNI PROMET    293
1.    POJAM I PODELA    293
2.    GOTOVINSKI I BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET    294
3.    ORGANIZACIJE ZA PLATNI PROMET    294
3.1. Transakcije plaćanja.    295
3.2. Instrumenti platnog prometa (unutrašnjeg).    295
Glava 4    297
HARTIJE OD VREDNOSTI    297
Odsek I    297
OPŠTE KARAKTERISTIKE HARTIJA OD VREDNOSTI    297
1.    POJAM I OSOBINE HARTIJA OD VREDNOSTI    297
2.    PRAVA NA HARTIJU I PRAVA IZ HARTIJE    299
3.    BITNI SASTOJCI HARTIJA OD VREDNOSTI    300
4.    VRSTE HARTIJA OD VREDNOSTI    300
4.1. Hartije od vrednosti na ime.    302
4.2. Hartije od vrednosti po naredbi.    303
4.3. Hartije od vrednosti na donosioca.    304
4.4. Mešovite i alternativne hartije od vrednosti.    305
5.    DEMATERIJALIZACIJA HARTIJA OD VREDNOSTI    305
Odsek II    308
MENICA    308
1.    POJAM I VRSTE MENICE    308
2.    OSNOVNA MENIČNA NAČELA    309
3.    BITNI MENIČNI ELEMENTI    310
4.    MENIČNE RADNjE    312
4.1. Izdavanje menice.    312
4.2. Umnožavanje menice.    312
4.3. Prenos menice.    312
4.4. Menični aval.    313
4.5. Menični akcept.    313
4.6. Prezentacija menice na isplatu.    314
4.7. Intervencija kod menice.    314
4.8. Menični protest.    315
4.9. Menična notifikacija.    315
4.10. Menični regres.    315
Odsek III    315
ČEK    315
1.    POJAM I VRSTE ČEKA    315
2.    BITNI ELEMENTI    318
3.    ČEKOVNE RADNjE    318
Odsek IV    321
AKCIJE    321
1.    POJAM I KARAKTERISTIKE    321
2.    VREDNOST AKCIJA    322
3.    VRSTE I RODOVI AKCIJA    324
3.1. Vrste i rodovi akcija u našem pozitivnom pravu.    324
4.    PRENOS AKCIJA I PRAVA IZ AKCIJA    326
Odsek V    327
SKLADIŠNICA    327
1.    POJAM I KARAKTERISTIKE    327
2.    PRENOS SKLADIŠNICE    328
Odsek VI    329
TERETNICA (KONOSMAN) I TOVARNI LIST    329
1.    POJAM I KARAKTERISTIKE TERETNICE    329
2.    TOVARNI LIST    330
Odsek VII    330
OSTALE HARTIJE OD VREDNOSTI    330
1.    OBVEZNICE    330
2.    BLAGAJNIČKI ZAPIS    331
3.    KOMERCIJALNI ZAPIS    332
4.    DRŽAVNI ZAPIS    332
5.    CERTIFIKAT O DEPOZITU    333
Odsek VIII    333
LEGITIMACIONE ISPRAVE    333
1.    LEGITIMACIONI PAPIRI I ZNACI    333
2.    POLISA OSIGURANjA I LIST POKRIĆA    334
3.    PLATNE KARTICE    335
DEO ČETVRTI    338
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I PRAVO KONKURENCIJE    338
Glava 1    338
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE    338
1.    OPŠTE NAPOMENE O PRAVU INTELEKTUALNE SVOJINE    338
Odsek I    339
PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE    339
1.    PATENT    339
1.1. Sadržina prava na patent.    340
1.2. Teritorijalno i vremensko ograničenje.    340
1.3. Pravna zaštita.    340
1.4. Prenos i prestanak prava na patent.    340
2.    KNOW HOW    341
2.1. Pravna zaštita.    341
Odsek II    342
PRAVO ZNAKOVA RAZLIKOVANjA    342
1.    ŽIG    342
1.1. Sticanje i sadržina prava.    343
1.2. Pravna zaštita.    343
1.3. Prenos i prestanak prava.    344
2.    INDUSTRIJSKI DIZAJN    344
2.1. Sticanje i sadržina prava.    346
2.2. Pravna zaštita.    346
2.3. Prenos i prestanak prava.    347
3.    OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA    347
3.1. Registracija i sadržina prava.    348
3.2. Pravna zaštita.    349
Odsek III    349
AUTORSKO PRAVO    349
1.    POJAM I PREDMET ZAŠTITE    349
2.    SUBJEKTI I SADRŽINA AUTORSKOG PRAVA    351
3.    OGRANIČENjA AUTORSKOG PRAVA    353
4.    TRAJANjE I PRENOS AUTORSKOG PRAVA    354
5.    PRAVNA ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA    356
Glava 2    357
PRAVO KONKURENCIJE    357
Odsek I    357
1.    ANTIMONOPOLSKO PRAVO    357
2.    MONOPOLISTIČKO SPORAZUMEVANjE    358
3.    MONOPOLISTIČKO DELOVANjE    361
4.    KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE    364
5.    SANKCIJE POVODOM NARUŠAVANjA SLOBODNE KONKURENCIJE    364
Odsek II    365
PRAVO NELOJALNE KONKURENCIJE    365
1.    POJAM I DELA NELOJALNE KONKURENCIJE    365

 

Оставите одговор