Praktikum iz finansijskog računovodstva

praktikumNaziv udžbenika: Praktikum iz finansijskog računovodstva

Autor: dr Momčilo Vasiljević, mr Jelica Božanić, Nenad Mihailović

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 315

Cena: 1.800,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

SADRŽAJ

PREDGOVOR    1
I deo-FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO    5
1. Primeri za obnovu znanja – sastavljanje Bilansa stanja    6
2. Kapital    11
2.1. Promene na kapitalu kod društva sa ograničenom odgovornošću    11
2.1.1. Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću i povećanje kapitala društva sa ograničenom odgovornošću    11
2.1.2. Smanjenje kapitala društva sa ograničenom odgovornošću    19
2.2. Promene na kapitalu kod  akcionarskog društva    21
2.2.1. Osnivanje akcionarskog društva i povećanje kapitala akcionarskog društva    21
2.2.2. Smanjenje kapitala akcionarskog društva    26
2.3. Promene na kapitalu kod  preduzetnika koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva    27
2.3.1. Povećanje kapitala preduzetnika    27
2.3.2. Smanjenje kapitala preduzetnika    28
3. Dugoročna rezervisanja i obaveze    29
3.1. Dugoročna rezervisanja    29
3.2. Obaveze    31
3.2.1. Dugoročne obaveze    31
3.2.2. Kratkoročne obaveze    37
4. Stalna imovina    44
4.1. Nematerijalna ulaganja    44
4.2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva    48
4.3. Dugoročni finansijski plasmani    62
5. Obrtna imovina    64
5.1. Zalihe    64
5.2. Kratkoročna potraživanja    89
5.3. Kratkoročni finansijski plasmani    91
5.4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti    96
6. Rashodi    102
6.1. Poslovni rashodi    102
6.2. Finansijski rashodi    123
6.3. Ostali rashodi    125
7. Prihodi    127
7.1. Poslovni prihodi    127
7.2. Finansijski prihodi    129
7.3. Ostali prihodi    131
8. Avansi    134
9. Rabat i kasa-skonto    138
10. Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja    142
11. Evidencija proizvodnje, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda    145
12. Utvrđivanje finansijskog rezultata    150
II deo-SPECIJALNI POSLOVI    167
1. Specijalni poslovi u trgovini    168
1.1. Tranzitni robni promet    168
2. Uvoz  i  izvoz  trgovinske  robe    171
3. Uvoz i izvoz robe u svoje ime i za svoj račun    180
3.1. Uvoz trgovinske robe u svoje ime i za svoj račun    180
3.2. Izvoz robe u svoje ime i za svoj račun    184
4. Komisioni  poslovi  uvoza  i  izvoza    188
4.1. Izvoz i uvoz robe u svoje ime a za tuđi račun    188
4.2. Uvoz robe u svoje ime, a za tuđ račun    192
5. Komisioni poslovi  – unutrašnji robni promet    195
6. Konsignacioni poslovi    201
7. Zastupnički poslovi    206
8. Participacioni poslovi    209
III deo-DOKUMENTACIJA    230
1. Primer nabavke, aktiviranja, obračuna amortizacije po računovodstvenim i poreskim propisima    231
2. Primer nabavke i prodaje robe ukoliko se roba vodi po prodajnim cenama bez pdv (veleprodaja)    238
3. Primer uvoza robe    253
4. Primer izvoza robe    267
5. Primer komisione prodaje    275
6. Primer konsignacione prodaje robe    283
IV deo – URAĐEN PRIMER    297
V deo – BELEŠKE    311
Literatura    314
AKTIVNOST NA ČASU    315

 

Оставите одговор