Izvod iz Zakona o državnim službenicima

Izvod iz

Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

(SLUŽBENI GLASNIK: 116-08, 22.12.2008. godine)

 

Član 3.

U članu 104. stav 1. menja se i glasi:

„Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu, na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno sa studijama u trajanju do tri godine devet meseci, a na radnim mestima sa srednjim obrazovanjem šest meseci.”

 

Član 6.

U članu 36. stav 2, članu 37. stav 2, članu 38. stav 2, članu 39. stav 2. i članu 140. stav 2. reči: „završen fakultet” zamenjuju se rečima: „stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine”; u članu 45. stav 2. reči: „potreban je i završen fakultet” zamenjuju se rečima: „potrebno je i stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine”; u članu 113. stav 3. reči: „završen fakultet” zamenjuju se rečima: „stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine”, a reči: „diplomirani pravnik” zamenjuju se rečima: „diplomirani pravnik – master, odnosno diplomirani pravnik”.

 


Оставите одговор