Janković Perić dr Marina

 

Dr Marina Janković Perić
Kabinet: 30
Lokal:109

Dr Marina Janković Perić, rođena je 30.07.1984. godine u Valjevu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2007. godine. Na istom fakultetu doktorirala je 2019. godine. U Školi radi od 2008. godine. Ima zvanje višeg predavača za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo.

Objavljeni radovi:

  1. Uticaj koncepta upravljanja troškovima kroz lanac vrednosti na troškove kvaliteta prizvoda(koautorski rad), Zbornik radova sa 7. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2011“, Neum, BiH,2011.
  2. Integrisano upravljanje troškovima u lancu distribucije – strategijski pristup i uravljačko-računovodstvena informaciona podrška (koautorski rad), Računovodstvo 7-8/2011
  3. Primena Zahmanovog okvira u informacionoj analizi Vipos-a, koautor, RT7.6-1-3, Proc. 54th ETRAN Conference, Donji Milanovac, June 7-10, 2010
  4. Praktikum iz Osnova računovodstva, koautor, VIPOS, Valjevo, 2009.
  5. Praktikum iz profesionalnih veština I, Grupa autora, VIPOS Valjevo, 2009.
  6. Revizija – doprinos nastanku krize ili put ka izlasku iz krize?, časopis „Revizor“ broj 46/2009
  7. Dokumentovanje razumevanja sistema interne kontrole u objektima za pružanje usluga smeštaja, časopis „Revizor“ broj 42/2008
  8. Procena kontrolnog rizika u funkciji smanjenja rizika revizije, časopis „Revizor“ broj 43/2008
  9. Uloga i značaj analitičkih postupaka u procesu revizije, časopis „Revizor“ broj 45/2008
  10. Koliko verovati u zvanične podatke, časopis „Biznis i finansije“ novembar 2008.

 

Оставите одговор