Ispitna pritanja za Menadžment – 2009/10

MENADŽMENT -  2009/10
Pitanja za usmeni ispit
 
1.      Objasnite pojam vođenja u menadžmentu
2.      Navedite pet velikih dimenzija ličnosti
3.      Objasnite teoriju X – Y
4.      Objasnite ljude kao resurs preduzeća
5.      Opišite taktike uticaja na druge i izvore moći
6.      Opišite odlučivanje i karakteristike odluka
7.      Objasnite proces odlučivanja
8.      Opišite komunikaciju
9.      Navedite i objasnite vrste komunikacije
10. Objasnite koordinaciju u menadžmentu
11. Objasnite motivaciju u menadžmentu
12. Opišite Maslovljevu teoriju potreba
13. Opišite Hercbergovu teoriju dva faktora
14. Opišite Adamsovu teoriju pravednosti
15. Opišite Vrumovu teoriju očekivanja
16. Objasnite uticaj zadovoljstva poslom na motivaciju
17. Objasnite uticaj novca na motivaciju
18. Opišite stilove vođenja u menaxmentu
19. Opišite stilove vođenja po menadžerskoj mreži
20. Objasnite pojam liderstva u menadžmentu
21. Opišite kontrolu kao proces menadžmenta
22. Objasnite pojmove efikasnost i efektivnost
23. Opišite finansijsku kontrolu u menadžmentu
24. Objasnite pojam kvalitet i njegov razvoj
25. Opišite menadžment kvaliteta
26. Opišite dokumenta sistema menadžmenta kvalitetom
 
Osnovna literatura:
1. Mr Branko Matić, MENADŽMENT, VIPOS, Valjevo, 2008

Оставите одговор