Istraživanje tržišta

Naziv udžbenika: Istraživanje tržišta

Autori: dr Hasan Hanić, dr Mlađen Vićentić, dr Maja Đurica

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 325

Cena: 1.400,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ

 

I DIMENZIJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

1. NASTANAK I RAZVOJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

2. POJAM ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

3. SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

4. PROCES ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

5. PLAN ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

6. KLASIFIKACIJA ISTRAŽIVANJA

7. ULOGA I ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

 

II PROCES ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

1. DEFINISANJE PROBLEMA I CILJEVA ISTRAŽIVANJA

1.1. Definisanje marketinškog problema

1.2. Definisanje ciljeva istraživanja

1.2.1. Eksplorativna istraživanja

1.2.2. Deskriptivna istraživanja

1.2.3. Kauzalna istraživanja

 

2. UTVRĐIVANJE IZVORA PODATAKA

2.1. Sekundarni podaci

2.1.1. Sekundarni interni podaci

2.1.2. Sekundarni eksterni podaci

2.2. Primarni podaci

 

3. RAZVIJANJE STRATEGIJE UZORKOVANJA

3.1. Slučajni uzorci

3.1.1. Prost slučajni uzorak

3.1.2. Sistematski uzorak

3.1.3. Stratifikovani uzorak

3.1.4. Uzorak skupina

3.1.5. Višeetapni uzorak

3.1.6. Višefazni uzorak

3.1.7. Regionalni uzorak

3.2. Namerni uzorci

3.2.1. Prigodan uzorak

3.2.2. Uzorak tipičnih jedinica

3.2.3. Snowball uzorak

3.2.4. Kvota uzorak

 

4. IZBOR METODA PRIKUPLJANJA PODATAKA

4.1. Metod posmatranja

4.1.1. Tehnike posmatranja

4.1.2. Prednosti i nedostaci metoda posmatranja

4.2. Metod ispitivanja

4.2.1. Tehnike ispitivanja

4.2.1.1. Lični intervju

4.2.1.2. Ispitivanja poštom

4.2.1.3. Telefonski intervju

4.2.1.4. Telefonski intervju pomoću računara

4.2.1.5. Ostale tehnike ispitivanja

4.3. Eksperimentalni metod

4.3.1. Osnovni elementi eksperimenta

4.3.2. Uslovi validnosti eksperimenta

4.3.3. Područja primene i oblici eksperimenta

4.4. Merenje u marketingu

4.4.1. Nominalne skale

4.4.2. Ordinalne skale

4.4.3. Intervalne skale

4.4.4. Relacione skale

4.4.5. Pretvaranje ordinalnih u intervalne podatke

4.4.6. Metodološki problemi merenja stavova

4.4.7. Višedimenzionalno skaliranje

 

5. KREIRANJE ANKETNOG UPITNIKA I ORGANIZACIJA PRIKUPLJANJA PRIMARNIH PODATAKA

5.1. Anketni upitnik

5.1.1. Postupak kreiranja upitnika

5.1.2. Sastavljanje pitanja

5.1.3. Vrste pitanja

5.1.4. Redosled pitanja

5.1.5. Broj pitanja

5.1.6. Forma upitnika

5.1.7. Testiranje upitnika

5.2. Podsetnik

5.3. Organizovanje prikupljanja podataka

5.3.1. Izbor i obuka anketara

5.3.2. Kontrola rada anketara

5.3.3. Ocena rada i nagraĐivanje anketara

 

6. ANALIZA PODATAKA

6.1. Kontrola prikupljenih podataka

6.2. Kodiranje i unos podataka

6.3. Obrada i analiza podataka

 

7. IZRADA IZVEŠTAJA O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA

7.1. Principi sastavljanja izveštaja

7.2. Osnovni elementi izveštaja

7.3. Kontrola sastavljenog izveštaja

 

III MERENJE TRŽIŠNOG I PRODAJNOG POTENCIJALA

1. MERENJE TRŽIŠNOG POTENCIJALA

2. TRAŽNJA ZA PROIZVODIMA PREDUZEĆA I POTENCIJAL PRODAJE

 

IV ANALIZA TRAŽNJE

1. MODELI TRAŽNJE

1.1. Maršalov model tražnje

1.2. Valrasov model tražnje

1.3. Slucki-Hiks-Alenov model tražnje

1.4. Engelov model tražnje

1.5. Mur-Šulcov model tražnje

2. ELASTIČNOST TRAŽNJE

2.1. Cenovna elastičnost tražnje

2.1.1. Pojam i osobine cenovne elastičnosti tražnje

2.1.2. Grafičko merenje cenovne elastičnosti tražnje

2.1.3. Lučna elastičnost tražnje u odnosu na cenu

2.2. Dohodna elastičnost tražnje

2.2.1. Definicija i ekonomska interpretacija

2.2.2. Grafičko merenje dohodne elastičnosti i lučna elastičnost tražnje

2.2.3. Odnos izmeĐu dohodne elastičnosti tražnje i promena učešća izdataka u dohotku

2.3. Parcijalna elastičnost tražnje

2.4. Unakrsna elastičnost tražnje

2.5. Elastičnost tražnje i prihod preduzeća

 

3. EKONOMETRIJSKA ANALIZA TRAŽNJE

3.1. Dvodimenzionalni linearni regresioni model tražnje

3.1.1. Ocene parametara modela

3.1.2. Intervali poverenja i testiranje parametara modela

3.1.3. PredviĐanje na osnovu regresionog modela

3.1.4. Koeficijent linearne determinacije i korelacije

3.1.5. Indeks prilagoĐavanja

3.2. Višedimenzionalani linearni regresioni model tražnje

3.3. Heteroskedastičnost

3.4. Autokorelacija

3.5. Multikolinearnost

 

V ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA POTROŠAČA

1. TEORIJA KARDINALNE KORISNOSTI

1.1. Granična korisnost

1.2. Kardinalna korisnost

1.3. Pretpostavke teorije kardinalne korisnost

1.4. Uslovi ravnoteže potrošača

1.5. IzvoĐenje funkcije tražnje

1.6. Individualna i tržišna tražnja

1.7. Kritička ocena teorije kardinalne korisnosti

 

2. TEORIJA ORDINALNE KORISNOSTI

2.1. Ordinalna korisnost

2.2. Aksiomi i pretpostavke teorije

2.3. Krivulje indiferencije

2.4. Budžetska linija

2.5. Optimizacija potrošnje

2.6. Funkcija tražnje

2.7. Jednačina Sluckog

2.8. Kritička ocena teorije ordinalne korisnosti

 

3. TEORIJA OTKRIVENIH PREFERENCIJA

3.1. Otkrivena preferencija

3.2. Sistem aksioma

3.3. Osnovni rezultati teorije otkrivenih preferencija

3.4. Kritička ocena teorije otkrivenih preferencija

 

4. ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA POTROŠAČA NA TRŽIŠTU KRAJNJE POTROŠNJE

 

5. ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA POTROŠAČA NA TRŽIŠTU INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

5.1. Istraživanje faktora koji utiču na ponašanje potrošača na tržištu industrijskih proizvoda

5.2. Kvalitativna analiza tržišta industrijskih proizvoda

 

VI ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

1. INDUSTRIJA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

2. ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA U PREDUZEĆU

3. STAVOVI MENADŽERA PREMA ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA

 

VII ETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

1. OSNOVNI ETIČKI PRINCIPI U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA

1.1. Odgovornost istraživača prema ispitanicima

1.2. Odgovornost istraživača prema klijentima

1.3. Odgovornost klijenata prema istraživačima

 

2. MEĐUNARODNI KODEKS PRAKSE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

2.1. Opšte napomene

2.2. Osnovni principi

2.3. Definicije

2.4. Struktura i sadržaj kodeksa

2.5. Međunarodna pravila u istraživanju tržišta

 

Оставите одговор