Uputstvo za izradu seminarskog rada iz Menadžmenta

 

НАСЛОВ РАДА
(најви{е два реда)
TITLE OF PAPER IN ENGLISH
(two lines at the most)
Маријана Маринковић
ВИПОС – Ваљево
Студијски програм (БИО, МТ или ЕПО) – број индекса 1234/9
 
Садржај:Уовомупутствујеописанонакојина~инјепотребноприпремитисеминарскерадовеизпредметаМенаxмент. Дате су инструкције заграфичку обраду текста (као текстовогупутства).
Кључне речи:Упутство, семинарскирад, садржај, графички изглед.
 
Abstract: This document presents a template for preparing the camera-ready papers of seminar work for subject management. We suggest your papers to be prepared in form of this template.
Key words: Document, seminar work,content, graphic look.
 
1. УВОД
Потребно је да рад има везе са конкретним примером из праксе. У уводу навести зашто је изабрана та тема и дати њене основне карактеристике.
Рад треба да буде од{тампан само с једне стране листова А4 формата (210 х 297 mm). Користити маргине: горwа, доwа и десна 2 цм, а 2,5 цм лева, header 0 цм, footer 0 цм.
Максимални обим рада је 5 страна, укqу~ују}и текст, слике, табеле, литературу и остале прилоге. Странице нумерисати у доњем десном углу. Оригинал рада {тампати на квалитетном {тампа~у. Рад треба доставити професору, на папиру и у електронској форми на ЦД-у изузетно, путем е-маил-а: branko.matic@vipos.edu.rs у формату doc за МS Wорд (користити тастатуру Serbian (Cyrillic), фонтове Times New Roman и Ariel).
На средини прве странице рукописа, након једног празног реда, написати наслов рада на српском језику. Испод wега следи назив рада на енглеском језику. За наслов на српском језику користити фонт Ariel Bold, а за наслов на енглеском језику Times New Roman Bold 14 pt.Име аутора писати фонтом Times New Roman Bold величине 12 pt, a затим назив школе и студијског програма величине 10 pt, тако|е на средини странице. После наслова рада и имена аутора дати кратак опис рада и кључне речи на српском, а затим на енглеском језику, писан фонтом Times New Roman Italic 10 pt.
2. НАСЛОВ
2.1. Поднаслов
У оквиру једног или више наслова и поднаслова описати тему која се обрађује у раду. Минимално приказати теоријски основ а максимално практичан аспект. Обавезно навести везу са изворима (литературом или документима) на основу којих је писан тај текст!
Наслове делова рада писати фонтом Times New Roman Bold, великим словима вели~ине 11 pt, а поднаслове малим словима вели~ине 10 pt Bold, као {то је приказано у овом упутству.Рад куцати оби~ним проредом, а леву и десну маргину поравнати (Justified). Наслов, поднаслов и пасус треба да имају Spacing 06 pt.  Искqучиво користити фонт Times New Roman 10 pt, којим је куцано и ово упутство. По~етак пасуса куцати од прве колоне.
Слике приказати као на следећем примеру и пожељно је цртати их у потппрограму Draving или програму VISIO и водити рачуна да слике буду у оквиру предвиђених маргина и центриране. Фотографије треба да буду импортоване у jpg формату.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

Ортачко

Командитно

Д.О.О.

А.Д.


Слика 1: Функције у предузећу (1)

Табеле приказати као на следе}ем примеру а треба их правити из подпрограма Word-а Table. Водити ра~уна да табеле буду у оквиру предви|ених маргина и центриране:
Табела 1: Обимпродаје
Р.Бр
Назив ~иниоца
Јединицамере
Коли~ина
Износ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад мо`е и треба да има ви{е наслова и поднаслова у зависности од садр`аја.
 
3. ЗАКЉУ^АК
Накрајурадаобавезнодатизакqу~акневе}иодполастранице. Узакqу~ку,искључиво својим речима са`етонавести {тасе може закључити на основу онога шта јеурадунаписано. 
ЛИТЕРАТУРА
На крају рада обавезно навести литературу која је коришћена за његову израду.
Литературу навести оним језиком којим је штампана, по реду цитирања у тексту. У тексту рада иза цитата у малој загради даје се број под којим је литература наведена.  
Примернаво|еwалитературе:
(1) Матић, Б,: Менаџмент, Висока пословна струковна школа, Ваљево, 2008.
(2) Robbins, S, Coulter, M, Menadžment, DATA STATUS, Beograd, 2005.
(3) WWW.apr.gov.rs, (приступљено 05.10.2009.)
 
Напомене:
1.     Тему за писање семинарског рада одобрава професор на предлог студента! Рад мора бити завршен у року који је одређен од стране професора.
2. За представqаwе и одбрану рада може се израдити презентација у Power Point-у не ве}а од 10 слајдова, која не сме да траје ду`е од 5 минута. Дизајн презентације је слободан, али она не треба да садр`и ви{е од 10 редова текста по слајду.
3.   Само радови оцењени са 9 и 10 биће приказани на вежбама.
4.   РАДОВЕ ПИСАТИ САМОСТАЛНО. РАДОВИ ЗА КОЈЕ СЕ ПОСУМЊА И УТВРДИ ДА НИСУ САМОСТАЛНО ПИСАНИ НЕЋЕ БИТИ ПРИЗНАТИ!
 
Ваљево 12.10.2009.                                                           
                                                                                                              мр Бранко Матић 
 

Оставите одговор