Obaveštenje za sve zaposlene i studente VIPOS – a

     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
– за запослене и студенте ВИПОС-а-
 
 
         1. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму («Службени гласник РС», број 30/2010) ступа на снагу 15. маја 2010. године, и истим се уређују мере ограничења употребе дуванских производа ради заштите становништва од излагања дуванском диму, контроли забране пушења и надзор над спровођењем овог закона (у даљем тексту: Закон).
        
         2. Почев од 15. маја 2010. године пушење је ЗАБРАЊЕНО у сваком затвореном радном и јавном простору Школе и у простору који је функционални део простора у коме се обавља делатност високог образовања укључујући и дворишни простор.
 
         3. У Законом одређеном року Школа ће именовати лице које је задужено да контролише забрану пушења у простору у коме је пушење забрањено и одговорно је за спровођење мера забране пушења прописаних поменутим Законом.
 
         4. Повреде забране пушења у складу са наведеним Законом су прекршаји за које су запрећене новчане казне и то:
 
         новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се на лицу места физичко лице ако пуши у било којем затвореном простору, јавном простору у коме је пушење забрањено или простору које се не сматра затвореним јавним простором, а које је функционални део простора у коме се обавља делатност високог образовања укључујући и дворишни простор.
 
         новчаном казном од 500.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако не поступи у складу са чланом 28. Закона, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 30.000,00 до 50.000,00 динара.
 
 
                                                                                            Секретар Школе
                                                                               дипл. прав. Бранка Петковић, с.р.
          

Оставите одговор