Konkurs za upis na specijalističke strukovne studije

K O N K U R S

za upis studenata na studije drugog stepena visokog obrazovanja  specijalističke strukovne studije u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2010/2011. godini

 

OPŠTE ODREDBE

 

1. Visoka poslovna  škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje da u školsku 2010/11. godinu upisuje 54 studenta na specijalističke strukovne studije – studijski program «Poslovna informatika» u okviru broja studenata iz Uverenja o akreditaciji.

Visina školarine za domaće državljane za studije po programu iz tačke 1. ovog konkursa iznosi 84.000,00 dinara, odnosno 1.400,00 dinara po 1 ESPB bodu.

Visina školarine za strane državljane za studije po programu iz tačke 1. ovog konkursa iznosi 1.200 eur-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno 20 eur-a po 1 ESPB bodu.

 

2. Na specijalistički strukovni program, koji traje jednu do dve školske godine, mogu se upisati kandidati koji su završili:

 • osnovne strukovne studije,
 • osnovne akademske studije,
 • fakultet – po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
 • višu školu – po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

3. Strani državljanin može se upisati na studijske programe Škole pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

 

4. Kandidat koji konkuriše za upis polaže kvalifikacioni prijemni ispit kojim se proverava računarska pismenost prijavljenih kandidata u kontekstu poslovnog okruženja i njihova veština u primeni računara u poslovanju. Kandidati koji imajuECDL start ili ECDL core sertifikat su oslobođeni polaganja kvalifikacionog ispita  (www.ecdl.rs  ).

 

5. Rang-lista se sačinjava prema prosečnoj oceni prethodnog nivoa obrazovanja što se utvrđuje bodovima od 60-100.

6. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po opisanom kriterijumu utvrđenim ovim konkursom. Mesto na rang-listi određuju da li kandidat može biti upisan na specijalističke strukovne studije. 

 

7. U slučaju istog broja bodova prednost na rang-listi dobija kandidat koji ima diplomu sa višim stepenom obrazovanja, odnosno ostvarenih ESPB bodova i veću prosečnu ocenu iz položenih predmeta iz oblasti informatike.

 

8. Kandidat  može biti upisan isključivo kao samofinansirajući student, ukoliko se na ranglisti  za  studijski program, nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji je određen  Uverenjem o akreditaciji i konkursom  Škole, a ima najmanje 60 bodova.

 

9. Kandidat koji smatra da redosled kandidata na rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor direktoru Škole, u roku od 24 sata od dana objavljivanja rang-liste.

Direktor donosi Odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Kandidat može izjaviti žalbu Savetu Škole u roku od 24 sata od prijema rešenja koje je doneto po prigovoru. Savet Škole rešava po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema.

 

10. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima i žalbama, Škola utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim  konkursom.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

 

11. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang-listi, u roku utvrđenim ovim konkursom.

Konkursni rok  traje od 05. do 29. oktobra 2010. godine, i to:

prijavljivanje kandidata 18.  i 19. oktobra 2010. godine,

polaganje prijemnog ispita 28. oktobra 2010. godine, prema rasporedu objavljenom u Školi,

– sve aktivnosti oko formiranja rang-liste i konačne rang-liste, žalbi, upisa primljenih kandidata itd., Škola će obaviti prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju  i ovom konkursu; termini svih aktivnosti biće objavljeni na web sajtu i oglasnoj tabli  Škole.

Upis primljenih kandidata mora biti završen do 30. oktobra 2010. godine.

Datume prijavljivanja na konkurs, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje  rang-liste i upisa kandidata određuje Škola u okviru napred propisanih termina.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli Škole i web sajtu.

 

UPIS STRANIH STUDENATA

Na specijalističke strukovne studije mogu se upisati i kandidati strani državljani do broja koji je utvrđen Uverenjem o akreditacije i ovim konkursom.

Kandidat-strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama, osnovnim akademskim studijama, završenom fakultetu i višoj školi po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Pre upisa kandidat strani državljanin, dužan je da ovoj Školi podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene Komisije, a ukoliko nema to uverenje, provera da li vlada srpskim jezikom biće sprovedena od strane Komisije ove Škole.

 

OSTALE ODREDBE

            Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplomu o  završenim osnovnim ili akademskim studijama, fakultetu ili višoj školi po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.
 • uverenje o položenim ispitima
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • sertifikat za ECDL (ukoliko isti poseduje).

 

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose  na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita, koji kandidati plaćaju na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21, određuje sama Škola i ista iznosi 5.000,00 dinara za kandidate koji polažu prijemni ispit, a za kandidate koji poseduju sertifikat za ECDL (4 modula) 2.500,00 dinara.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis u Školu podnose:

 • originalna dokumenta: diplomu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • dve fotografije formata 4,5x 3,5cm,
 • – dokaz o uplati školarine.

Prilikom upisa kandidati plaćaju:

 • 700,00 dinara za indeks i obrasce ŠV-20.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u Školi podneti u roku predviđenom za prijavljivanje na konkurs.

 

Prijemni ispit se sastoji od:

Teoretskog dela koji se polaže odgovaranjem na pitanja u obliku testa i praktičnog rada na računaru

Testovi i zadaci za kvalifikacioni prijemni ispit se pripremaju prema planu i programu predmeta Poslovna informatika i u skladu sa ECDL standardom.

Eventualne izmene Konkursa u pogledu termina za podnošenje prijava i polaganje prijemnog ispita, biće objavljene na oglasnoj tabli Visoke poslovne škole strukovnih studija i na web sajtu.

 

Direktor

Mr Vesna Marković, sr

Оставите одговор