Obaveštenje za diplomce fakulteta i viših škola – nastavak studija

                           Висока пословна школа струковних студија Ваљево

                          Ул. Вука Караџића 3а, тел/факс 014/224-735, 232-644

                                www.vipos.edu.rs e-mail: info@vipos.edu.rs

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за дипломце факултета и виших школа-

 

 

1. Сходно члану 13. Правилника о студијама кандидати који су завршили факултет или вишу школу у двогодишњем трајању, до ступања на снагу Закона о високом образовању 10. септембра 2005. године, имају право да наставе студије на акредитованим струковним студијским програмима Школе: Банкарство и осигурање, Маркетинг и трговина и Електронско пословање.

 

2. Кандидати из тачке 1. овог обавештења УПИСУЈУ трећу годину студија на одговарајућим акредитованим програмима и стичу статус студената који се сами финансирају.

 

3. Кандидати који стекну статус студената на начин описан у тачки 2. овог обавештења, преносе стечене ЕСПБ бодове, у складу са Европским системом преноса бодова и Закона о високом образовању, а по поступку прописаном Правилником о студијама Школе.

 

4. Уколико су кандидати завршили претходне студије на програмима на којима нису били уведени ЕСПБ бодови, сваком положеном предмету додељују се ЕСПБ бодови сразмерно фонду часова у односу на годишњи фонд тако да једна година студија има 60 ЕСПБ бодова.

 

5. Са двогодишњих програма правних претходника ове Школе, преноси се 120 ЕСПБ бодова.

 

6. Заинтересаовани кандидати подносе директору Школе захтев за упис треће године одговарајућег акредитованог студијског програма на прописаном обрасцу пре почетка школске године, а најкасније до 20. септембра 2010. године.

 

 

 

У Ваљеву, 26. августа  2010. године                                                                  Секретаријат   

Оставите одговор