Izmene Zakona o visokom obrazovanju

Obaveštavamo studente da je 1. jula 2010. godine stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju kojim su propisane značajne novine u režimu studija. Sve odredbe novog Zakona primenjuju se od tekuće školske godine.

 

Škola obaveštava studente o sledećem:

 

1. Promene u uslovima upisa naredne godine studija

a) Budžetski i samofinansirajući studenti koji u tekućoj školskoj godini ostvare 60 ESPB bodova imaju pravo da se u narednoj školskoj godini finansiraju iz budžeta ako se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (120). Ukoliko je broj studenata koji su ostvarili 60 ESPB bodova veći od broja slobodnih budžetskih mesta, Škola je u obavezi da sačini rang – listu, a kriterijumi za rangiranje su merila propisana Pravilnikom o studijama.

b) Izuzetno, budžetski i samofinansirajući studenti koji su u školskoj 2009/10. godini ostvarili najmanje 48 ESPB bodova imaju pravo da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se školovanje finansira iz budžeta, pod uslovom da je preostalo slobodnih mesta. Rang – lista se formira na isti način i po istim kriterijumima kao u alineji a) ovog obaveštenja.

v)  Studenti iz tačke a) i b) ovog obaveštenja koji su stekli pravo i upisali narednu godinu studija na teret budžeta, a imaju nepoložene predmete iz prve ili iz prve i druge godine, imaju pravo da u školskoj 2010/11. godini besplatno slušaju i polažu predmete u vrednosti od ukupno 60 ESPB.

(Na primer:

  • II godinato mogu biti svi predmeti iz II godine ili 2 predmeta iz I godine od 12 ESPB  i  izabrani predmeti iz II godine od 48 ESPB.
  • III godina to mogu biti svi predmeti iz III godine ili 1. predmet iz prve godine, 2 predmeta iz druge godine i izabrani predmeti iz treće godine do ukupno 60 ESPB.)

Ukoliko student želi da sluša sve predmete II, odnosno III godine (60 ESPB) i ponovo sluša i polaže nepoložene predmete iz prethodne/nih godine/a obavezan je da za njih plati iznos školarine proporcionalno broju ESPB tih predmeta.  

g)  Budžetski i samofinansirajući studenti koji su u školskoj 2009/10. godini ostvarili od 37–47 ESPB bodova upisuju u školskoj 2010/11. narednu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.  

Student bira predmete koje će da sluša u školskoj 2010/11 ali je obavezan da se opredeli za određeni broj predmeta godine studija koju upisuje, koliko je potrebno da ostvari najmanje 37 ESPB.

Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB predmeta koje će slušati i polagati u školskoj 2010/11.

d) Studenti koji su u školskoj 2009/10. godini ostvarili manje od 37 ESPB u školskoj 2010/11. ponovo upisuju istu godinu studija u statusu samofinasirajućih studenata i plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB nepoloženih predmeta.

 

2. Promene u broju ispitnih rokova

Broj ispitnih rokova u školskoj 2010/11. je 6 (šest), a termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se Statutom visokoškolske ustanove.

U dodatnom ispitnom roku školske 2009/10. godine pravo polaganja ispita imaju svi studenti koji su ispunili predispitne obaveze, a ne samo oni kojima je preostao 1 (jedan) nepoložen ispit.

Studenti imaju pravo da pristupe polaganju ispita više od tri puta. Posle tri neuspela polaganja istog ispita student može tražiti da ispit polaže pred Komisijom.    

Vrednost 1 ESPB = 900,00 dinara

 

U Valjevu, 18. avgusta 2010. godine

Sekretarijat

Оставите одговор