Strategija obezbeđenja kvaliteta

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
www.vipos.edu.rs e-mail: info@vipos.edu.rs
Broj 168/1
30.03.2016. god.

 

Na osnovu Pravilnika o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova – Standard 1. Strategija obezbeđenja kvaliteta („Službeni glasnik RS“, br. 106/2006) i člana 107. Statuta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu br. 265/2 od 10.06.2015. god. (prečišćen tekst), na predlog Komisije za kvalitet i organa poslovođenja, direktora dr Mlađena Vićentića, Savet Škole, na sednici održanoj dana 30. marta 2016. godine jednoglasno je doneo

 

STRATEGIJU OBEZBEĐENjA KVALITETA

1. UVOD

1.1. Cilj strategije

Strategija obezbeđenja kvaliteta (u daljem tekstu: SoK) je osnovni dokument iz oblasti obezbeđenja kvaliteta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu (u daljem tekstu: VIPOS) i polazna je osnova za upravljanje svim procesima ustanove, definiše strateška opredeljenja, prioritete i pravce delovanja VIPOS-a u obezbeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa standardima i najboljom praksom u ovoj oblasti.
SoK polazi od održivih razvojnih ciljeva društva i misije i vizije VIPOS-a u ostvarivanju ciljeva visokog obrazovanja i predstavlja osnovu za izradu akcionih planova obezbeđenja kvaliteta koje treba ispuniti u određenom periodu.
SoK se preispituje, dopunjuje i menja.
Ciljevi VIPOS-a i njenih organizacionih delova, uz definisane misiju i viziju VIPOS-a, omogućavaju stavljanje ukupnih potencijala VIPOS-a u funkciju ostvarivanja projektovanih/ očekivanih efekata. U uslovima postojanja kvalitetno definisanih ciljeva, stvara se osnov za uspešno upravljanje VIPOS-om, koji služe kao:
• Orijentir u procesu donošenja odluka, imajući u vidu da značajan deo procesa upravljanja VIPOS-om čini upravo ovaj proces. Kvalitet i određenost ciljeva VIPOS-a je od neprocenjivog značaja u ovom procesu tako što ga, u velikoj meri, olakšava i čini efikasnijim;
• Vodič za povećanje ukupne efektivnosti procesa rada, uvažavajući činjenicu da efektivnost poslova i procesa u VIPOS-u predstavlja meru njihovog ukupnog kvaliteta;
• Osnova za ocenu karakteristika procesa rada. Kvalitet rada i napor učesnika u realizaciji poslova VIPOS-a su osnovni faktori u procesu ostvarivanja projektovanih efekata i ostvarenja ciljeva VIPOS-a. Određenost ciljeva pomaže u oceni kvaliteta i učinaka učesnika u obavljanju poslova VIPOS-a i olakšava menadžmentu VIPOS-a vrednovanje napora zaposlenih i poboljšanja procesa na njegovim kritičnim tačkama.

Osnovni ciljevi kvaliteta VIPOS-a su:
• Povećanje interesovanja za strukovne studije na VIPOS-u posmatrano kroz broj upisanih studenata
• Povećanje broja korisnika usluga VIPOS-a
• Povećanje nivoa kvaliteta strukovnih studija
• Unapređenje studijskih programa i programa neformalnog obrazovanja
• Optimalno korišćenje raspoloživih resursa VIPOS-a
• Stvaranje i uvođenje novog nastavnog kadra
• Unapređenje kvaliteta, obima i strukture usluga VIPOS-a.

1.2. Opšti zahtevi

a) VIPOS ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji opredeljuju dalji razvoj delatnosti ustanove i proces planiranja i kontrole rada,
b) VIPOS planira i kontroliše svoj rad na osnovu analize postojećeg stanja, odnosno unutrašnjih i spoljnih činilaca koji utiču na rad VIPOS-a,
v) VIPOS redovno i sistematski kontroliše ispunjenje svojih osnovnih zadataka, dajući prioritet ostvarenju obrazovnih ciljeva,
g) nosilac proces aplaniranja je Nastavno veće,
d) dugoročno planiranje se vrši u intervalima od najmanje tri godine, a kratkoročno jednom godišnje, kroz donošenje programa rada VIPOS-a,
đ) kontrolu ispunjenja osnovnih zadataka i ciljeva obavlja Komisija za kvalitet VIPOS-a, u planiranim intervalima i sačinjava odgovarajuće izveštaje,
e) SoK je javni dokument.
ž) SoK sadrži:
• opredeljenje VIPOS-a da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svojih programa,
• mere zao bezbeđenje kvaliteta,
• subjekte obezbeđenja kvaliteta,
• oblasti obezbeđenja kvaliteta,
• opredeljenje za izgradnju organizacione kulture kvaliteta, i
• povezanost obrazovne, naučno-istraživačke i stručne delatnosti.

2. OPREDELjENjE VIPOS-a

U skladu sa sopstvenom misijom i vizijom VIPOS se opredelila:
• da kontinuirano unapređuje kvalitet obrazovanja i stručnog osposobljavanja i uporednih kompetencija svojih studenata;
• da permanentno, u skladu sa zahtevima tržišnog okruženja, radi na razvoju novih i osavremenjavanju postojećih studijskih programa;
• da u realizovanju svojih ciljeva razvija i održava visok nivo saradnje sa srodnim Evropskim obrazovnim institucijama, kao i privrednim subjektima;
• da doprinosi unapređenju i prepoznatljivosti visokog strukovnog obrazovanja u užem i širem okruženju;
• da razvija i unapređuje tehničke i sve druge uslove rada za svoje studente, nastavnike i ostale zaposlene;
• da omogući stalno stručno i profesionalno usavršavanje svojih nastavnika, saradnika i drugih učesnika u obrazovnom procesu;
• za rad na projektima, inovacionim kursevima, dokvalifikaciji, zapošljavanju u okviru istraživačko – razvojnog centra i pružanje konsultantskih usluga, i
• da bude aktivan učesnik u osmišljavanju i realizovanju društveno-značajnih obrazovnih, humanitarnih, kulturnih, sportskih i drugih sadržaja u svom užem i širem okruženju.

3. MERE ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA

Mere zaobezbeđenje kvaliteta obuhvataju aktivnosti kojima se unapređuje kvalitet:
• samovrednovanje i ocena kvaliteta studijskih programa i ustanove u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, u trogodišnjim intervalima, a po potrebi i češće;
• poštovanje i primena standarda i procedura za obezbeđenje kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i kriterijuma propisanih u aktimaVIPOS-a, uz stvaranje pozitivnog ambijenta za dalji razvoj studija na daljinu;
• kontinuirani rad uspostavljenog stalnog tela za praćenje i kontrolu kvaliteta u VIPOS-u;
• poštovanje kriterijuma za izbor nastavnika i saradnika propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktima VIPOS-a;
• stalno usavršavanje nastavnog osoblja i obezbeđenje jedinstva obrazovnog i stručnog rada čiji se rezultati koriste u nastavnom procesu;
• stalno ulaganje u vodeću naučnu i stručnu leteraturu, kao i razvoj elektronskog nastavnog materijala;
• stalno ulaganje u prostor, audio-vizuelnu opremu i obezbeđenje besplatnog pristupa Internet mreži svim nastavnicima, saradnicima, nenastavnom osoblju i studentima;
• produbljivanje i širenje međunarodne saradnje sa evropskim visokoškolskim ustanovama kroz zajedničke studijske programe, projekte, boravke nastavnika i saradnika VIPOS-a u tim ustanovama, kao i stalno učešće VIPOS-a u konkursima za međunarodne projekte;
• uspostavljanje stalne saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, poslodavcima i diplomcima, u cilju dobijanja povratnih informacija o kvalitetu studijskih programa, kompetencija koje su stekli i primene stečenih znanja u praksi;
• obezbeđenje ljudskih resursa i infrastrukture za prikupljanje i obradu podataka od značaja za analizu i ocenu kvaliteta i stepena uspešnosti u ostvarenju postavljenih ciljeva i zadataka;
• obezbeđenje uslova za rad predstavnicima studenata u procesu vrednovanja nastavnog procesa i nenastavne podrške;
• javno publikovanje rezultata vrednovanja kvaliteta;
• obezbeđenje i drugih uslova koji promovišu kulturu kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.

4. SUBJEKTI OBEZBEĐENjA KVALITETA

Subjekti obezbeđenja kvaliteta rada VIPOS-a su svi zaposleni u VIPOS-u, svi studenti i odgovarajuća stručna tela.
Stručna tela koja se bave obezbeđenjem kvaliteta su:
• Nastavno veće,
• Komisija za kvalitet,
• Komisija za samovrednovanje,
• Ostale komisije Saveta, Nastavnog veća i direktora,
• Studentski parlament, i
• druga tela zadužena za kontrolu i obezbeđenje kvaliteta.
Prava i obaveze svih subjekata obezbeđenja kvaliteta su regulisani opštim i pojedinačnim aktima VIPOS-a.
Svi subjekti imaju pravo i obavezu da učestvuju u obezbeđenju kvaliteta.

5. OBLASTI OBEZBEĐENjA KVALITETA

Obezbeđenje kvaliteta rada u VIPOS-a vrši se u sledećim oblastima:
• studijski programi,
• nastavni proces,
• naučni i stručni rad,
• vrednovanje studenata,
• udžbenici i literatura,
• resursi,
• nenastavna podrška,
• proces upravljanja, i
• nastavno osoblje, biblioteka.

VIPOS obezbeđuje kvalitet u svakoj od navedenih oblasti prema planiranim aktivnostima i procedurama sistema kvaliteta za svaku odgovarajuću oblast.

6. OPREDELjENjE ZA IZGRADNjU ORGANIZACIONE KULTURE

VIPOS je opredeljena da permanentno radi na izgradnji kulture kvaliteta, tako što su svi zaposleni i studenti upoznati sa osnovama sistema kvaliteta VIPOS-a, standardima koje treba dostići i svojim pravima i obavezama vezanim za kvalitet.

7. POVEZANOST OBRAZOVNE, NAUČNOISTRAŽIVAČKE I STRUČNE DELATNOSTI

Nastavnici i saradnici VIPOS-a se bave obrazovnim, naučnim, istraživačko-razvojnim i stručnim radom u svojim oblastima, čime se obezbeđuje da se u nastavne sadržaje implementiraju i elementi istraživanja i slučajevi iz prakse.

8. ZAVRŠNI DEO

SoK stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Internet stranici i oglasnoj tabli VIPOS-a.

Predsednik Saveta VIPOS-a
dr Ilja Stanišević s.r.

Оставите одговор