Marketing

Naziv udžbenika: Marketing

Autori: dr Mlađen Vićentić, MBA Ivana Mijailović

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 361

Cena: 1.200,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

 

I NASTANAK, RAZVOJ I PRISTUPI IZUČAVANJU MARKETINGA     1

II DEFINISANJE MARKETINGA    5

1. Makrosistem marketinga    7
2. Mikrosistem marketinga    10

III MARKETING KAO EKONOMSKI PROCES    13
I NJEGOVA VEZA SA PRIVREDNIM RAZVOJEM

1. Uloga marketinga kao ekonomskog procesa    13
2. Odnos marketinga kao ekonomskog procesa i privrednog  razvoja    14

IV MARKETING KAO POSLOVNA FUNKCIJA    15

1. Evolucija i definisanje marketinga kao poslovne funkcije    15
2. Marketing aktivnosti i ko ih obavlja    16
3. Koncept integralnog marketinga    17
4. Koncept marketing-miksa    22

V MARKETING KAO POSLOVNA KONCEPCIJA    27

1. Evolucija marketinga kao poslovne koncepcije    28
1.1 Faza proizvodne orijentacije    29
1.2 Faza prodajne orijentacije    30
1.3 Faza marketinške orijentacije    31
1.4 Faza kontrole marketinga    35

VI KONCEPT DRUŠTVENOG MARKERTINGA    37

VII ORGANIZOVANJE POTROŠAČA I MARKETING    38

VIII STVARANJE VREDNOSTI ZA POTROŠAČE
I SATISFAKCIJA POTROŠAČA    43

1. Istraživanje satisfakcije potrošača    44

IX ISTRAŽIVANJE LOJALNOSTI POTROŠAČA    47

X UPRAVLJANJE MARKETINGOM U PREDUZEĆU    51

1. Analiza, planiranje, implementacija i kontrola    52
2. Upravljanje tražnjom    54

XI OKRUŽENJE MARKETINGA    57

1. Makromarketniško okruženje    57
1.1 Demografsko okruženje    57
1.2 Ekonomsko okruženje    58
1.3 Prirodno (fizičko) okruženje    62
1.4 Tehnološko okruženje    62
1.5 Političko okruženje    64
1.6 Pravno okruženje    65
1.7  Kulturno okruženje    67
2. Mikromarketing okruženje    73
3. Interno marketniško okruženje    74
4. Analiza promena u okruženju marketinga kao osnova donošenja
odluke o ulasku na tržište    75

XII MARKETING INFORMACIONI SISTEM (MIS)    81

1. Pojam, značaj i svrha MIS-a    81
2. Odnos MIS-a i istraživanja tržišta    .86
3. Funkcionisanje MIS-a    87
4. Organizovanje i uvođenje MIS-a        89

XIII ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA    91

1. Pojam i svrha istraživanja tržišta    91
2. Neophodnost istraživanja tržišta    93
3. Predmet istraživanja tržišta    94
4. Klasifikacija istraživanja tržišta    96
5. Proces istraživanja tržišta    99
5.1 Definisanje problema i ciljeva istraživanja    100
5.2 Utvrđivanje izvora informacija    101
5.3 Razvijanje strategije uzorkovanja    104
5.4 Izbor metoda prikupljanja podataka    106
5.5 Kreiranje anketnog upitnika i organizacija prikupljanja podataka    112
5.6 Analiza podataka    114
5.7 Izrada izveštaja o rezultatima istraživanja    115
6. Ograničenosti i nove tendencije u istraživanju tržišta    116

XIV ANALIZA TRŽIŠTA    119

1. Osnovne dimenzije tržišta    119
2. Analiza tržišnog potencijala    120
3. Analiza potencijala prodaje    123
4. Analiza i revizija prodaje    126
4.1 Finansijska analiza prodaje    130
4.2 Revizija prodaje    131
5. Predviđanje prodaje    133
6. Kvantitativna i kvalitativna analiza tržišta    135

XV ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA POTROŠAČA    139

1. Poznavanje potreba potrošača kao pretpostavka za planiranje
marketing aktivnosti    140
1.1 Pojam potreba    140
1.2 Klasifikacija potreba    141
1.3 Hijerarhija potreba    143
2. Motivi ponašanja potrošača    145
2.1 Pojam motivacije    145
2.2 Klasifikacija motiva    146
2.3 Metodi motivacionih istraživanja    147
3. Proces odlučivanja o kupovini    149
3.1 Definisanje problema (svesnost potrebe)    151
3.2 Traženje informacija    152
3.3 Vrednovanje alternativa    153
3.4 Kupovina    154
3.5 Ponašanje posle kupovine    156

XVI SEGMENTACIJA TRŽIŠTA
I POZICIONIRANJE PROIZVODA    157

1. Pojam i svrha segmentacije tržišta        157
2. Metodi i kriterijumi segmentacije    160
2.1 Segmentacija tržišta lične potrošnje    161
2.2 Segmentacija tržišta proizvodno-uslužne potrošnje    166
3. Izbor tržišnih segmenata    167
4. Izbor strategije za ciljno tržište    168
4.1 Kriterijumi izbora strategije marketinga    169
4.1.1 Sredstva preduzeća    169
4.1.2 Homogenost proizvoda    170
4.1.3 Stadijum proizvoda u njegovom životnom ciklusu    170
4.1.4 Homogenost tržišta    171
4.1.5 Stra­te­gi­ja mar­ke­tin­ga kon­ku­re­na­ta    171
4.2 Varijante strategije marketinga    172
5. Pozicioniranje marke proizvoda    176

XVII PROIZVOD    178

1. Koncept proizvoda u marketingu i njegovo definisanje    178
2. Klasifikovanje proizvoda u marketingu    181
2.1 Opšta klasifikacija proizvoda    181
2.2 Klasifikacija proizvoda namenjenih širokoj potrošnji    182
2.2.1 Obični proizvodi    182
2.2.2 Posebni proizvodi    183
2.2.3 Specijalni proizvodi    184
2.2.4 Netraženi proizvodi    184
3. Karakteristike proizvoda    185
3.1 Kvalitet proizvoda    185
3.1.1 Koncepcijska komponenta kvaliteta    186
3.1.2 Tehničko-tehnološka komponenta kvaliteta    187
3.1.3 Ekonomsko-komercijalna komponenta kvaliteta    188
3.2 Dizajn proizvoda    189
3.3. Marka proizvoda    192
4. Pakovanje proizvoda    196
5. Usluge u vezi sa prodajom (prodajne i posleprodajne)    198
5.1 Kredit (Kupi sada, plati kasnije)    198
5.2 Garancija i servis    199
6. Proizvodni program    200
6.1 Politika proizvodnog programa    200
6.2 Optimizacija proizvodnog programa    202
6.3 Održavanje i eliminisanje proizvoda    203
6.4 Proizvoditi ili kupovati    205
7. Novi proizvod    206
7.1 Novi proizvod – faktor rasta i razvoja preduzeća    206
7.2 Proizvodni program i postupak uvođenja novog proizvoda u
proizvodni program    207
7.2.1 Kreiranje ideja (generisanje)    208
7.2.2 Provera ideja (selekcija)    209
7.2.3 Razvoj koncepta proizvoda    209
7.2.4 Poslovna analiza    210
7.2.5 Razvoj proizvoda (konkretizacija proizvodne ideje)    211
7.2.6 Testiranje tržišta    212
7.2.7 Komercijalizacija    212
8. Koncept životnog ciklusa proizvoda    213
8.1 Faza uvođenja proizvoda    214
8.2 Faza rasta proizvoda    215
8.3 Faza zrelosti proizvoda    216
8.4 Faza opadanja proizvoda    216

XVIII CENA    219

1. Uloga cene u marketing miksu    219
2. Faktori koji utiču na politiku cena    220
2.1 Or­ga­ni­za­ci­ja i ci­lje­vi mar­ke­tin­ga    221
2.2 Cenovni ciljevi    221
2.2.1 Profitna orijentacija    222
2.2.2 Prodajna orijentacija    223
2.2.3 Status quo    223
3. Troškovi kao faktor politike cena    224
4. Tražnja kao faktor politike cena    227
5. Konkurencija kao faktor politike cena    230
6. Uticaj ostalih eksternih faktora na formiranje cene    231
7. Politika i postupak određivanja cene    232
8. Posebna područja politike cena    235
8. l Formulisanje politike cena za nove proizvode    235
8.2 Politika ce­na pred­u­zeća sa širo­kim pro­iz­vod­nim pro­gra­mom    238
8.3. Po­li­ti­ka di­fe­ren­ci­ra­nja ce­na    239
8.3.1 Po­pu­sti na ce­nu    240
8.3.2 Vre­me kao fak­tor di­fe­ren­ci­ra­nja ce­na    241
8.3.3 Te­ri­to­ri­jal­na di­fe­ren­ci­ja­ci­ja ce­na    241

XIX DISTRIBUCIJA    243

1. Kanali distribucije kao instrument marketing miksa    243
2. Kanali distribucije (prodaje)    244
2.1 Kanali distribucije potrošačkih proizvoda    245
2.2 Kanali distribucije industrijskih proizvoda    246
3. Izbor kanala distribucije    247
3.1 Tržišni faktori    249
3.2 Faktori vezani za proizvođača    249
3.3 Faktori vezani za proizvod    250
3.4 Stepen razvitka proizvodnje i tehnološki napredak    250
3.5 Stepen razvitka transporta i komunikacija    250
3.6 Faktori vezani za konkurenciju    251
3.7 Faktori vezani za politički sistem    251
4. Strategije distribucije (intenzitet distribucije)    251
4.1 Intenzivna distribucija    252
4.2 Selektivna distribucija    252
4.3 Ekskluzivna distribucija    253
5. Integracija u okviru kanala prodaje    253
5.1 Ho­ri­zon­tal­na in­te­gra­ci­ja    253
5.2 Franšizing    254
5.3 Vertikalna integracija    254
6. Liderstvo u okviru kanala distribucije    255
7. Ponašanje i konflikti u okviru kanala distribucije    256
8. Fizička distribucija     258
8.1 Odluke u fizičkoj distribuciji    260
8.1.1 Funkcije skladišnih objekata i izbor njihove lokacije    260
8.1.2 Transport materijalnih vrednosti (proizvoda)    262
8.2 Kontrola i alokacija zaliha    264
8.3 Sistem komuniciranja fizičke drstribucije    266
8.4 Tro­ško­vi i op­ti­mal­nost fi­zič­ke di­stri­bu­ci­je    267

XX PROMOCIJA    269

1. Promocija i proces komuniciranja    269
1.1 Promocija kao instrument marketing miksa    271
1.2 Planiranje promocionih aktivnosti i promocionog budžeta    273
2. Privredna (ekonomska) propaganda kao oblik promocije    277
2.1 Pojam, svrha i značaj privredne propagande    277
2.2 Ciljevi privredne propagande    279
2.3 Vrste i oblici privredne propagande    281
2.4 Mediji kao sredstva privredne propagande    283
2.4.1 Novine kao medij privredne propagande    284
2.4.2 Časopisi    285
2.4.3 Radio    286
2.4.4 Televizija    287
2.5 Ostala sredstva privredne propagande    288
2.5.1 Spoljna propagandna sredstva    288
2.5.2 Transportna propagandna sredstva    290
2.6 Izbor medija za prenošenje propagandne poruke    290
2.7  Merenje efekata privredne propagande    292
3. Lična (neposredna) prodaja kao oblik promocije    294
4. Odnosi sa javnošću kao oblik promocije    296
5. Unapređenje prodaje    298
6. Direktni marketing kao oblik promocije    303
6.1 Definisanje, karakteristike i oblici direktnog marketinga    303
6.2 Direktan marketing i marketing pomoću baze podataka    303
6.3 Marketing direktne pošte    305
6.4 Kataloški marketing    306
6.5 Telemarketing    307
6.6 Elektronski marketing    308
6.6.1 Marketinški značaj interneta    310
6.6.2 Internet marketing strategija i metodologija    310
6.6.3 Istraživanje tržišta na internetu    311
6.6.4 Internet i instrumenti marketing-miksa    312

XXI MODELI ORGANIZOVANJA MARKETINGA    317

1. Faktori i ciljevi organizovanja marketinga    317
2. Or­ga­ni­za­ci­o­ni ob­li­ci mar­ke­tin­ga    318
2.1 Pred­me­tni mo­del oga­ni­zo­van­ja mar­ke­tin­ga    318
2.2 Funk­ci­o­nal­ni mo­del or­ga­ni­zo­van­ja mar­ke­tin­ga    319
2.3 Mo­del or­ga­ni­zo­van­ja mar­ke­tin­ga pre­ma tr­ži­šnim seg­men­ti­ma    320
2.4 Te­ri­to­ri­jal­ni mo­del or­ga­ni­zo­van­ja mar­ketinga    321
2.5 Kom­bi­no­va­ni mo­de­li or­ga­ni­zo­van­ja mar­ketinga    322

XXII PRAKTIKUM    323

LITERATURA    358

Оставите одговор