Menadžment

Naziv udžbenika: Menadžment

Autori: mr Branko Matić
Pismo: ćirilica
Format: B5
Broj strana: 288
Cena: 980,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

 

 

Садржај:

Поглавље 1. ОСНОВИ ПРЕДУЗЕЋА И УПРАВЉАЊА       09

1. Појам предузећа ………….…….….…………………………………………..         10

2. Економске карактеристике предузећа ………………..………………          12

3. Правне карактеристике предузећа ……………………..…………….              13

4. Класификација предузећа ……………………………….……………..    14

4.1. Мала и средња предузећа  ……..…………………………………….           16

5. Предузеће као организациони систем ……………………………….             18

5.1. Окружење предузећа ……………………………………………………..      19

5.3. Друштвена одговорност предузећа …………………………………        20

5.2. Конкуренција предузећа …………………………………………………      21

6. Облици предузећа …………………………………….……………………  22

6.1. Интегрисани облици предузећа ….…..……………………………..          24

6.2. Интегрисани облици предузећа у пракси …………………………        26

7. Управљање предузећем …………………………………….…………      27

7.1. Системски модел управљања …………………….…….………        27

7.2. Корпоративно управљање ………….………………….………..         28

8. Ефикасност и ефективност ……………………………….……………      31

ВЕЖБАЊА ………………………………………………………………………           33

Поглавље 2. МЕНАЏМЕНТ НАУКА И ПРОФЕСИЈА 39

1. Појам менаџмента ………………………….…………..………………          40

2. Професија менаџер ….………………………………….….….………..       43

2.1. Каријера менаџера …………………………………………………….….        45

2.2. Менаџерска етика ……………………………………………………..…..       47

3. Врсте и нивои менаџмента ……….…………………….………………   48

4. Улоге менаџмента ……….……………………………………………….        50

5. Знање и вештине менаџера ………….…………………..…………….  51

6. Стандардизација менаџмента ………….…………………..…………   55

7. Процеси менаџмента ……………….……………………….………….        56

ВЕЖБАЊА ………………………………………………………………………           58

Поглавље 3. РАЗВОЈ МЕНАЏМЕНТА      63

1. Историја менаџмента ……….………….…………………………………..             64

1.1. Историја менаџмента у свету ……………………………………….               64

1.2. Историја менаџмента у Србији …………………………………….                65

1.3. Развој менаџмента у XIX веку ………….………………………..       69

1.4. Развој менаџмента у XX веку ………………………..…………..       70

2. Класични менаџмент ………………………….…….………….……….….              72

2.1. Научни менаџмент …………………………………………………             72

2.2. Административна доктрина …………………..………………….        73

2.3. Теорија бирократије ………………………………………………              76

3. Школа међуљудских односа …………………………………………….              78

3.1. Хоторнски експеримент …………………….…………………….          79

3.2. Приступ људског понашања …………………….………………           80

4. Савремени научни менаџмент ……………………..………..…………            80

4.1. Квантитативни приступ ………………………….………………..           80

4.2. Системски приступ ……………………………….……………….               81

4.3. Ситуациони приступ ……………………………………………….             84

4.4. Допринос менаџменту Питера Дракера …………….………….                85

4.5. Савремени менаџмент у Србији …………….…………………….                85

5. Модерни менаџмент ……….………….…………………………..…….     88

5.1. Менаџмент процесима ……………….…………………………..           88

5.2. Електронско пословање ……………….………………………..             92

ВЕЖБАЊА ………………………………………………………………………           93

Поглавље 4. ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА       99

1. Појам и сврха планирања …….…..……………………………………     100

2. Врсте планова …………………………….………………………………            101

3. Стратегијско планирање ……………….………………….…………..      104

3.1. Стратегијска анализа …………………………………………….               105

3.2. Предвиђање будућности ……………………………….……….            109

3.3. Дефинисање мисије и стратешких циљева ….………………  110

3.4. Формулисање и избор стратегије …….……………………….        114

3.5. Примена стратегије ……………………….……………………..               116

3.6. Контрола примене стратегије ………….………………………          118

4. Однос стратегије и структуре …………………..………….………….  119

6.1. Ситуациони приступ усклађивања стратегије и структуре……       120

6.2. Стратегија, структура и понашање предузећа ….……………..           121

5. Оперативно планирање …………………………………………………..                122

6. Пословни (Бизнис) план ………………………………………………….  125

7. Поступак и методи планирања ………………………………………..  126

ВЕЖБАЊА ………………………………………………………………………           130

Поглавље 5. ПРОЦЕС ОРГАНИЗОВАЊА               135

1. Организација ………………………………………………………………………….            136

2. Функције у предузећу ……………………….………………..…………      137

2.1. Функција маркетинга …………………….…………….…………. ……………………………….  139

2.2. Функција истраживања и развоја ……..….……………………. ….……………………      141

2.3. Функција информационог система .…..….……………………. ….……………………     143

2.3.1. Организација информационог система …………..……………                144

2.3.2. Интегрисани ERP информациони системи .……..…………….            146

2.4 Финансијска функција …….……….………………………………             147

2.4.1. Пословне финансије …………………………………..…….…….        147

2.4.2. Рачуноводство …………………….…………………..……………           148

2.5. Функција производње .……………………….….………………..          151

2.5.1. Појам и поделе производње ……….…..……………………………          151

2.5.1. Производни процес и његови послови ……….…..……………..           152

2.5.2. Организациони облици производње …………….………………             154

2.6. Функција менаџмента људских ресурса …………………………..        155

2.7. Функција правних и општих послова ……….…….….…………   159

3. Oганизационa структурa …………………………..………..…………..    161

3.1. Поступак дефинисања организационе структуре ….……….

структуре  5.4. Минтзбергов модел организационе структуре …….           164

3.2. Неформална организација …………………….…………..……

структуре  5.4. Минтзбергов модел организационе структуре …….           167

4. Минцбергов модел структуре ……..……………………………………              169

5. Модели организационе структуре …….….……………………………..       170

5.1. Функционални модел ……………………………………………..           170

5.2. Дивизиони модел …………………….……………………..…….              173

5.3. Пројектни модел ………………………….……………………….               1756

5.4. Матрични модел ……………….………………………………….               177

5.5. Процесни (хоризонтални) модел ………………………..          178

5.5.1. Смањење организације ……….…..……………………………     180

5.6. Механички и органски модел структуре ………… …………….               182

6. Пројектовање организације ………….………….….…………….          183

6.1. Правилник о организацији ………………….……………………          183

6.2. Систематизација радних места ……………….………………..         183

ВЕЖБАЊА ………………………………………………………………………           187

Поглавље 6. ПРОЦЕС ВОЂЕЊА                193

1. Вођење у менаџменту ………………………….…………….……..           194

2. Основне карактеристике људи …….……………………………..        195

2.1. Физичке карактеристике људи …………………….…………….      195

2.2. Психичке карактеристике људи ………………..…….………….    196

2.2.1. Пет великих димензија личности …………….…….…………     198

2.2.2. Теорије X и Y ….……………………………….………….……….               200

3. Људи као ресурс предузећа ……..…………………….………….          202

3.1. Организовање људи у раду – синдикати .….…………………    204

3.2. Организације послодаваца …….…….………………………….          205

4. Утицај на друге – основа вођења ….……………………………          206

5. Одлучивање менаџера……………………………………………      208

5.1. Одлука и њене карактеристике ……………….….…………….       209

5.2. Процес одлучивања …………………….……….….…..……….              211

6. Комуникација ………………………………………….……………….                212

6.1. Врсте комуникације …………………………..…………………….            214

7. Координација ………………………………………….………………..              216

8. Мотивација ……………………..…………………………….………….              218

8.1. Масловљева теорија потреба ………………………………….           219

8.2. Херцбергова теорија два фактора …….……………………….      221

8.3. Адамсова теорија праведности ……….……….………………..      219

8.4. Врумова теорија очекивања ………………….………………….       224

8.5. Задовољство послом као мотивација ……..….…………..…….               225

8.6. Новац као мотивација ……..……………………….…………….            227

9. Стилови вођења …………………………………..………………….                228

9.1. Стилови вођења по Менаџерској мрежи …………………………. ……..……………….       230

10. Тимови и тимски рад ………………..……………………………..            231

10.1. Врсте тимова ……..……………….………………………….…. 233

10.2. Дизајнирање тимова …………….………………………….…..            234

11. Лидерство ………………..…………………………………………….               236

12. Организационо понашање и култура …………………………..  240

ВЕЖБАЊА ………………………………………………………………………           243

Поглавље 7. ПРОЦЕС КОНТРОЛИСАЊА              251

1. Контролисање у менаџменту ………………………………………      252

2. Економска контрола ………….………………………………………             254

3. Контрола квалитета ……………………….………………….………            256

3.1. Појам квалитета ……………………………….………..………….             256

3.2. Развој квалитета ………………………………..……………………         257

4. Менаџмент квалитетом …..……………….………………….……..        258

4.1. Стандарди менаџмента квалитетом …..………………………      259

4.2. Принципи менаџмента квалитетом ………….……………………             261

4.3. Процесни модел ………….………………………………………………             262

4.4. Документација система менаџмента квалитетом ……….……          263

4.5. Организација система менаџмента квалитетом ……….…….              264

5. Пословна изврсност ……..……………….………………….………             266

ВЕЖБАЊА ………………………………………………………………………           269

Додатак: Кризни менаџмент …..……………………………………….       275

1. Појам кризе у менаџменту ……………………………………….……  275

2. Узроци криза у предузећу ………………………………………………                276

3. Превазилажење криза у предузећу …………………………..…… 278

4. Стечај предузећа ……………………………………………………..……               280

ЛИТЕРАТУРА ……….…………………………………………….………  281

Биографија аутора ………………….……………….………………………     285

Summary ………………….……………….………………………………………..              287

Оставите одговор