Osnovi kompjuterskog prava

Naziv udžbenika: Osnovi kompjuterskog prava

Autor: dr Slobodan Nenadović

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 213
Cena: 1.200,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

 

OSNOVI KOMPJUTERSKOG PRAVA    1
Uvod    1
Glava I
KOMPJUTERSKO PRAVO    4
1.    Pojam i predmet kompjuterskog prava    4
2.    Istorijski razvoj kompjuterskog prava    8
3.    Izvori kompjuterskog prava    9
4.    Odnos kompjuterskog prava i drugih grana prava    11
4.1.    Kompjutersko pravo i pravo informacione tehnologije    11
4.2.    Kompjutersko pravo i informatičko pravo    12
4.3.    Kompjutersko pravo i informaciono pravo    12
4.4.    Kompjutersko pravo i telekomunikaciono pravo    13
Glava II
PRAVNA ZAŠTITA KOMPJUTERSKIH SISTEMA    15
ZAŠTITA PODATAKA    15
1.    Uvodne napomene o zaštiti podataka    15
1.1.    Objekti zaštite    17
2.    Posebno o zaštiti prava privatnosti    20
3.    Instrumenti zaštite podataka    21
3.1.    Pravni instrumenti zaštite podataka    23
4.    Posebno o zaštiti podataka u elektronskoj razmeni podatka    30
4.1.    Evropski model EDI Sporazuma    35
5.    Nacionalni instrumenti zaštite podataka    36
5.1.    Instrumenti zaštite podataka u pravu Srbije    39
ZAŠTITA KOMPJUTERSKIH PROGRAMA I SOFTVERA    41
1.    Uopšte o zaštiti kompjuterskih programa i softvera    41
2.    Kompjuterski program i patentnopravna zaštita    42
3.    Kompjuterski programi i zaštita žigom    45
4.    Kompjuterski programi i zaštita od nelojalne konkurencije    48
5.    Kompjuterski programi i autorskopravna zaštita    50
6.    Kompjuterski programi i zaštita sui generis pravom    53
7.    Kompjuterski programi i zaštita poslovne tajne    54
ZAŠTITA BAZA PODATAKA    58
1.    Opšte napomene o zaštiti baza podataka    58
2.    Pravna zaštita baza podataka    60
3.    Baze podataka i autorskopravna zaštita    60
3.1.    Baze podataka i regulisanje zaštite od nelojalne
konkurencije    61
4.    Baze podataka i međunarodna zaštita    62
4.1.    Nova sui generis zaštita baza podataka    64
5.    Pravna zaštita baza podataka po našem pravu    65
ZAŠTITA TOPOGRAFIJE INTEGRISANIH KOLA    67
1.    Pravna zaštita topografije integrisanih kola u uporednom i međunarodnom pravu    67
2.    Zaštita topografije integrisanih kola u našem pravu    69
Glava III
ZAŠTITA OD KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA    71
1.    Opšte napomene o zaštiti od kompjuterskog kriminaliteta    71
2.    Pojam i obeležja kompjuterskog kriminaliteta    72
3.    Kompjuterska krivična dela    74
3.1.    Pravljenje i ubacivanje kompjuterskih virusa    76
3.2.    Haking    79
4.    Ostala tipična kompjuterska krivična dela    87
4.1.    Kompjuterska krađa    87
4.2.    Kompjuterske prevare    87
4.3.    Kompjuterske sabotaže i terorizam    88
4.4.    Softverska „piraterija“    88
5.    Pravne mere zaštite od kompjuterskog kriminaliteta    91
5.1.    Pravne mere zaštite u nacionalnim propisima    91
5.2.    Kompjuterski kriminalitet i međunarodnopravna zaštita    93
5.3.    Pravna zaštita od kompjuterskog kriminaliteta u našem pravu    96
Glava IV
ELEKTRONSKA EKONOMIJA, ELEKTRONSKA TRGOVINA I UGOVORI U ELEKTRONSKOJ FORMI    100
1.    Elektronska ekonomija    100
2.    Elektronska trgovina    101
2.1.    Kratak istorijski razvoj elektronske trgovine    103
3.    Pravne pretpostavke razvoja elektronske trgovine    106
3.1.    Opšta pravila o ugovorima    107
4.    Specifičnosti ugovora u elektronskom obliku    114
4.1.    Neka opšta pravila o zaključenju ugovora u elektronskom obliku    114
4.2.    Specifičnosti korišćenja interneta u procesu zaključenja ugovora    116
5.    Web ugovori    117
5.1.    Uopšte o izjavi volje na Web stranici    118
5.2.    Specifičnosti Web ugovora    119
5.3.    Web ugovori kao formularni ugovori    122
5.4.    Click wrap i browse wrap ugovori    123
5.5.    Potvrda sklapanja ugovora    129
5.6.    Mesto odašiljanja i prijema elektronske poruke    130
6.    E-mail ugovori    131
7.    Elektronsko plaćanje – elektronski prenos sredstava    134
7.1.    Uvodne napomene o elektronskom plaćanju    134
7.2.    Elektronsko bankarstvo    136
7.3.    Pravni instrumenti zaštite u vezi sa elektronskim prenosom sredstava    139
Prilog
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti    144
Direktiva saveta evropske zajednice o pravnoj zaštiti kompjuterskih programa    169
Zakon o autorskim i srodnim pravima    177
Konvencija o visokotehnološkom kriminalu    179
Krivični zakonik Republike Srbije    205
Zakon o elektronskoj trgovini    207

Оставите одговор