Stručna praksa 2

Status predmeta : obavezni
Uslov: položena Stručna praksa 1
Broj ESPB : 6

 

Predmet Stručna praksa 2 realizuje se u skladu sa Nastavnim planom i programom na akreditovanim studijskim programima u tekućoj 2012. godini od 28. maja do 09. juna . Za realizaciju aktivnosti u okviru predmeta Stručna praksa 2 student mora imati Praktikum iz profesionalnih veština 2 i verifikovano preduzeće/ustanovu gde će biti na praktičnom radu dve nedelje i gde će moći prikupiti potrebne podatke za pisanje elaborata.

 

Aktivnosti studenta su podeljene u dve celine:

 • Pohađanje seminara i praktični rad u preduzeću/ustanovi i
 • Rad na zadatu temu u vidu pisanog elaborata i prezentacija rada

 

Pregled vrednovanja aktivnosti za predmet STRUČNA PRAKSA II

Predispitne obaveze
(min. 15, maks. 30)

Seminar ( 5 poena)

 

Praktičan rad (min. 15, maks. 25)

 

Završni ispit
(min. 40, maks. 70)

Pismeni ispit-elaborat (min. 30, maks. 50)

 

Usmeni ispit–prezentacija ( min.10, maks. 20)

 

OCENA ZNANJA (min. 55, maks. 100)

 

 

 1. Seminar i praktičan rad u preduzeću/ustanovi ima za cilj da kod studenta razvije sposobnost povezivanja znanja stečenih na nastavi sa zahtevima praktičnih zadataka.

U okviru ovih aktivnosti student može sakupiti od 15 do 30 poena (za odslušan seminar student dobija 5 poena a kroz aktivnosti u preduzeću/ustanovi od 15 do 25 poena).

 

(Obaveštenje o temi seminara i terminu njegovog održavanja studenti mogu videti na sajtu Škole ili oglasnoj tabli najkasnije do 25.05.2012.)

 

P raktičan rad u preduzeću/ustanovi u trajanju od 60 radnih sati, od 28. maja do 09. juna 2012. godine , o mogućuje studentu da se u pozna sa stvarnim poslovnim funkcijama u preduzeću, banci, osiguravajuć oj kompanij i, na berzama i li drugim pravnim licima , da prikupi potrebne podatke za pisanje elaborata i da p rimen i stečen a znanja. Student je dužan da u Praktikumu iz profesionalnih veština 2 vodi evidenciju realizacije stručne prakse i dobije ocenu mentora iz preduzeća o svom radu.

 

 1. Rad na zadatu temu u vidu pisanog elaborata i prezentacija rada

Izrada pisanog elaborata na zadatu temu i njegova odbrana pred predmetnim profesorom su obavezni završni deo ispita. Elaborat treba da ima obim od 15 do 25 strana. S tudenti su obavezni da na osnovu rada naprave i Power Point prezentaciju (do 10 slajdova) i da usmeno odbrane rad . Teme za pojedine studijske programe biće istaknute do 17. maja. Prijavljivanje izabrane teme vrši se kod koordinatora Stručne prakse 2.

 

(Obavezno pročitati uputsvo za izradu elaborata u praktikumu iz Profesionalnih veština 2)

 

Prihvaćen elaborat može doneti studentu najmanje 30 a najviše 50 poena, a usmeni ispit – prezentacija – najmanje 10 a najviše 20 poena. Elaborat se može raditi i prezentirati individualno ili timski ( 1 – 3 studenta).

Izabrana tema i preduzeće/ustanova u kojem se obavlja praksa, prijavljuje se koordinatoru stručne prakse do 25 . maja.

 

TERMINI ZA PRIJAVU TEME, U KABINETU BROJ 40, SU:

 • SREDA, 16.05.2012. OD 12 – 13:30
 • PONEDELjAK 21.05.2012. OD 16 – 19
 • UTORAK, 22.05.2012. OD 10 – 12
 • SREDA 23.05.2012. OD 12 – 14.

 

Obrađen i prihvaćen elaborat ( dva primerka) sa potpisom predmetnog nastavnika i popunjen Praktikum iz profesionalnih veština 2 predati koordinatoru stručne prakse najkasnije do 11. juna. O terminima za odbranu, studenti će biti obavešteni.

 

Mogućnosti za sticanje potrebnih poena za predmet Stručna praksa 2 na druge načine

 

 1. Učešćem u organizaciji Festivala studentskih radova student stiče 5 poena što zamenjuje poene dobijene pohađanjem seminara.
 2. Prezentacijom rada na Festivalu studentskih radova student se oslobađa završnog dela ispita.
 3. Demonstratori za realizaciju vežbi na pojedinim predmetima, studenti koji su obavili istraživanje u sklopu Škole oslobađaju se predispitnih obaveza ali pišu i brane rad u dogovoru sa predmetnim nastavnikom i koordinatorima Stručne prakse 2.
 4. Na druge nepomenute načine studenti mogu biti oslobođeni određenih delova predmeta Stručna praksa 2, uz pisanu saglasnost predmetnog nastavnika ili mentora studijskog programa.

 

Rad sa studentima smera MIT, EPO, RRP, MEP odvijaće se ponedeljkom od 15 h – 17 h – kabinet 40.

Rad sa studentima smera BIO odvijaće se ponedeljkom od 17:40 – 18:40 i sredom od 12 h – 13 h – kabinet 43.

Koordinator i Stručne prakse 2
mr Sanja Radovanović
Nenad Mihailović

 

Оставите одговор