Kreiranje dijagrama u programu za tabelarne proračune OPENOFFICE.ORG CALC u operativnom s. WINDOWS

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. Valentina Pavlović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Đorđe Petrović, dana 17.9.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Blagojević Darka iz Krupnja na temu: “Kreiranje dijagrama u programu za tabelarne proračune OPENOFFICE.ORG CALC u operativnom sistemu WINDOWS

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.09.2012. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Blagojević Darko iz Krupnja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор