Analiza poslovanja, APO

Specifikacija predmeta za knjigu predmeta
Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaAnaliza poslovanja
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Cilj
predmeta
– da studenti steknu znanja i razviju sposobnosti za korišćenje različitih tehnika i metoda analize poslovanja preduzeća, izradu i analizu izveštaja o tokovima finansijskih sredstava i sprovođenje postupka analize bilansa konkretnog preduzeća
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– opiše i navede ciljeve, pretpostavke, metode i vrste analize poslovanja i analize bilansa

– razlikuje i objasni instrumente analize bilansa

– primeni u praksi najčešće korišćene pokazatelje analize na konkretno preduzeće
– analizira i uporedi dobijene rezultate analize
– rezimira uzroke i posledice dobijenih vrednosti pokazatelja analize
– oceni finansijski položaj i efikasnost poslovanja konkretnog preduzeća i preporuči mere za poboljšanje

Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Analiza poslovanja preduzeća (suština, zadatak, pretpostavke, metode)
2. Analiza bilansa (ciljevi, vrste, pretpostavke)
3. Pravila finansiranja
4. Instrumenti analize bilansa
5. Izveštaji o tokovima finansijskih sredstava
6. Postupak analize bilansa konkretnog preduzeća
7. Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)U okviru praktične nastave student analizira konkretno preduzeće čije finansijske izveštaje preuzima sa sajta Agencije za privredne registre (APR) kroz sledeće korake – vežbe:

1. Preuzimanje finansijskih izveštaja sa sajta APR i priprema bilansa za analizu

2. Primena odabranih instrumenata analize bilansa (izračunavanje grupa pokazatelja)
3. Prikaz izračunatih pokazatelja tabelarno i u formi grafikona
4. Analiza dobijenih vrednosti pokazatelja

5. Ocena finansijskog položaja i efikasnosti poslovanja analiziranog preduzeća
6. Donošenje zaključka i mogućih mera za poboljšanje najvažnijih indikatora poslovanja

Literatura
1Žager L., Žager K., Sačer M. I.,  Analiza finansijskih izveštaja, Masmedia Zagreb 2008
2Rodić J., Vukelić G., Andrić M., Teorija, politika i analiza bilansa, Poljoprivredni fakultet Beograd 2007
3Peterson P., Fabrozzi F.: Analysis of Financial Statements, Wiley Publications, 2006
4Higgins R.: Analzsis for Financial Management, McGraw Hill, 2006
5Stančić P., Savremeno upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet Kragujevac 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
320
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja ex catedra, provera znanja putem kolokvijuma,  vežbe primenom case study metoda – analiza poslovanja konkretnog preduzeća u manjim grupama (timski rad), obrada podataka korišćenjem Microsoft Excel-a  i prezentacija dobijenih rezultata kroz diskusiju i donošenje zaključaka;
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 75Završni ispitpoena 35
aktivnosti u toku predavanja10pismeni ispit
kolokvijum 125usmeni ispit35
kolokvijum 230
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор