Bankarstvo, BAN

 

Studijski program

Poslovna ekonomija

Izborno područje (modul)

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Bankarstvo

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– Sticanje znanja iz osnova monetarne ekonomije i finansiranja
– Sticanje znanja iz oblasti formiranja i promene strukture finansijskog i kreditnog potencijala banaka
– Usvajanje mehanizama kreditne analize
– Razumevanje i ovladavanje poslovima održavanja likvidnosti banaka
– Sticanje znanja iz unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i elektronskog bankarstva

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– vrednuje ulogu banaka u procesu finansiranja privrede i građana
– izradi plan prikupljanja sredstava u banci
– izabere potencijalnog korisnika kredita banke
– izradi predlog ugovora o kreditu u banci
– napravi izbor instrumenta plaćanja i naplate u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu
– reši problem likvidnosti u banci
– razmotri rizike u bankarskom poslovanju
– primeni koncept elektronskog bankarstva

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Makrofinansijska struktura i banke
2. Centralne banke razvijenih zemalja
3. Poslovi Narodne banke Srbije
4. Poslovne banke i sadržaj politike banaka
5. Izvori bankarskih sredstava
6. Finansijski i kreditni potencijal banaka
7. Bankarski plasmani
8. Kratkoročno i dugoročno kreditiranje privrede
9. Kreditiranje stanovništva
10. Likvidnost poslovnih banaka
11. Unutrašnji i međunarodni platni promet
12. Elektronsko bankarstvo
13. Rizici u bankarskom poslovanju

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Korišćenje softvera za bankarsko poslovanje
2. Poslovni slučajevi iz oblasti bankarskog poslovanja
3. Izrada i prezentacija seminarskih radova
4. Gostujući predavači iz banaka
5. Poseta bankama

Literatura

1

Živković A.., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010

2

Laušević Lj.: Bankarsko poslovanje – primena računara, Agencija Valjevac, Valjevo, 2003

3

Đukić Đ., Bjelica V., Ristić Ž..: Bankarstvo, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004

4

Zakon o bankama

5

Zakon o Narodnoj banci Srbije

6

Zakon o platnom promentu

7

Zakon o deviznom poslovanju

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, korišćenje aplikativnog softvera u bankarskom poslovanju, gostujući predavači iz banaka, posete bankama i državnim institucijama.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 60

Završni ispit

poena 40

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

40

kolokvijumi

2×20

seminari

10

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор