Baze podataka, BZP

 

Studijski program

POSLOVNA INFORMATIKA

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije / studije prvog stepena

Naziv predmeta

Baze podataka

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Poslovna informatika

Cilj
predmeta

Da kod studenta razvije sposobnosti:
– da prepozna objekte koji su od interesa i da izabere njihova svojstva, te da otkrije veze koje postoje među objektima
–  da logički model podataka pretvori u odgovarajuću bazu podataka (fizički model)
–  da koristi upitni programski jezik –  SQL
–  za grupno i interaktivno rešavanje problema i timski rad

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  projektovanje malih informacionih sistema
–  identifikaciju objekata u poslovnom sistemu i otkrivanje veza između objekata u poslovnom sistemu
–  projektovanje malih i srednjih baza podataka koje sadrže od 1 do 50 tabela
–  realizaciju baze podataka u relacionom sistemu Access
–  osnovne postupke administriranja baze podataka
–  realizaciju osnovnog oblika zaštite podataka od neovlašćenog pristupa i uništenja
–  programiranje upita različitih nivoa složenosti nad bazom

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Osnovni pojmovi (podatak, entitet, atributi, domen, logički zapis, datoteka, skupovi datoteka)
2. Tipovi baza podataka (hijerarhijski, mrežni, relacioni model, objektno orijentisani model podataka)
3. Osnove projektovanja informacionih sistema.
4. Relacione baze podataka (relaciona algebra, relacioni račun, projektovanje relacionih baza podataka)
5. Računarska oprema kao osnova informacionog sistema.
6. Softverska podrška ( upotreba jednog programskog paketa (Access))
7. Osnovni elementi upitnog jezika SQL, osnovne komande, primena, primeri.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Kreiranje baza podataka, definisanje atributa i zadavanje svojstava poljima
2. Izbor primarnog ključa, preuzimanje i povezivanje tabela iz drugih baza i unos podataka u  tabele
3. Rad sa tabelama i pregled podataka u tabelarnom prikazu, povezivanje tabela
4. Izrada upita pomoću SQL
5. Obrasci, izrada, izmena i upotreba obrazaca u manipulisanju podacima
6. Izveštaji za prikaz podataka iz tabela ili na bazi upita i prikazivanje izračunatih veličina

Literatura

1

Rebeka M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006.

2

Obradović, T. Pandurov, B. Vučinić, P. Kaluđerčić, MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija, VETŠ 2005

3

Robert Vieira, SQL server 2005 programiranje, CET Beograd, 2006.

4

Bagut Sika Saha, Erp Ričard Valš, Naučite  SQL na  SQL serveru 2005, Mikro knjiga, 2007.

5

Mekdonald Matju, Access 2007, uputstvo koje vam nedostaje, Mikro knjiga 2008.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Znanje teorijskih principa, poznavanje programskog jezika SQL ,projektovanje inf. sistema. Domaći zadaci. Kolokvijumi za proveru znanja iz upitnih jezika i teorije (2 kolokvijum). Izrada malog projekta samostalno ili u grupama po 3-4 studenta (baza, aplikacija). Provera praktičnog rada na RDBMS MS Access.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

30

praktična nastava

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi

40

seminari

 

Оставите одговор