Budžetsko računovodstvo

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaBudžetsko računovodstvo
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje polugodišnjih i godišnjih računa direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i sastavljanje specifičnih obračuna
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– evidenciju složenih poslovnih promena i sastavljanje bilansa bidžetskih korisnika
– veštinu sastavljanja važnih finansijskih izveštaja, njihova analiza i interpretacija korisnicima
– praćenje i primenu propisa vezanih za bidžetsko računovodstvo
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Zakonska regulativa bidžetskog računovodstva
2. Finansijski panovi budžetskog korisnika
3. Standardni kalsifikacioni kontni okvir i kontni plan budžetskog sisitema
4. Budžetsko računovodstvo – specifičnosti
5. Nefinansijska i finansijska imovina budžetskih korisnika
6. Obaveze i izvori kapitala
7. Tekući rashodi i tekući prihodi
8. Utvrđivanje finansijskog rezultata budžetskih korisnika
9. Završni račun  budžetskih korisnika
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Individualni i timski seminarski radovi u konkretnom budžetskom korisniku (tačka 1.-12. sadržaja),
prezentacije,debate
2. Primena softvera u računovodstvu (rad u virtuelnom preduzeću)
3. Izrada zadataka iz Praktikuma
4. Poseta firmama
Literatura

1

Božanić J. : “Specijalna knjigovodstva”, VEŠ “Prota Mateja Nenadović” , Valjevo, 2003

2

Božanić J.: “Praktikum iz Budžetskog računovodstva”, VIPOS, Valjevo, 2008.

3

Zakoni i propisi iz oblasti raunovodstva

4

Časopisi iz oblasti računovodstva

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija tog rada, grupna analiza složenih slučajeva, kontinuirano vrednovanje rada studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi2×20
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор