Ekonomija, EKO

 

Studijski program

Svi studijski programi

Izborno područje (modul)

Svi moduli

Vrsta i nivo studija

Osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Ekonomija

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– Upoznavanje studenata sa osnovnim ekonomskim kategorijama i zakonitostima: sa ponašanjem reprezentativnog preduzeća, potrošača i njihove interakcije, odnosno, sa najvažnijim makroekonomskim agregatima i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli društvenog proizvoda;
– Sticanje znanja o načinu na koji društvo upravlja svojim oskudnim resursima za proizvodnju dobara i usluga, koje će uz kasnije stečeno premenljivo ekspertsko znanje omogućiti donošenje kvalitetnih poslovnih odluka;
– Osposobljenost za uspešno praćenje materije koja se izučava na drugim ekonomskim predmetima tokom studija.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva, student će biti osposobljen da:
– Protumači tokove ekonomskih procesa koji se odvijaju između domaćinstva-preduzeća-države-spoljnog okruženja;
– Samostalno koristi metode i tehnike rada pomoću kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća;
– Otkrije mogući uticaj makroekonomskih agregata na stanje ekonomije i poslovnu aktivnost preduzeća;
– Ispita uticaje države na stopu privrednog rasta kroz podsticanje štednje, investicija i tehnološkog znanja.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Uvod u mikroekonomiju;
2. Preduzeće i preduzetništvo;
3. Ponašanje preduzeća (proizvodnja, troškovi, prihod i profit);
4. Efikasnost i konkurentnost preduzeća;
5. Tipovi i struktura tržišta;
6. Makroekonomski agregati (društveni računi);
7. Makroekonomija otvorene privrede (platni bilans, devizni kursevi, tržište dobara u otvorenoj privredi);
8. Agregatna ponuda i agregatna tražnja;
9. Potrošnja, štednja i investicije u nacionalnoj ekonomiji;
10. Nezaposlenost i inflacija;
11. Privredni rast i razvoj;
12. Ekonomske funkcije države.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Prezentacija seminarskih radova i diskusija o njima;
2. Gostujući predavači i istaknuti stručnjaci iz privredne prakse;
3. Stručna poseta uspešnim kompanijama i sajmovim.

Literatura

1

Pavlović Đ., Rakić S., Sredojević D.: Ekonomija, VIPOS, Valjevo, 2008.

2

Mankiw, N.G., Taylor, P.M.: Ekonomija,  (prevod), Data Status, Beograd, 2008.

3

Burda, M., Viploš, Č.: Makroekonomija, evropski udžbenik, treće izdanje, prevod, Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2004

4

Samuelson, P., Northaus, W.: Ekonomija, XVIII izdanje, prevod, Mate, Zagreb, 2009

5

Jovanović, D., Cvetanović, S.: Ekonomija, Visoka poslovna škola Blace, 2008

6

Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L.: Microeconomics, Prentice-Hall, 2009

7

Šolak, Z., Mikroekonomija, IGT, Novi Sad, 2006

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

32

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, prezentacije seminarskih radova (individualnih i timskih) i diskusije o njima, testovi, kolokvijumi, studije slučaja.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

15

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

30

kolokvijumi

2X20

seminari

15

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор