Engleski 1, EN1

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Engleski 1

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor i slušanje) na A1/A2 nivou Evropskog jezičkog okvira. Savladavanje jednostavnih struktura, usvajanje leksike opšteg i poslovnog jezika neophodne za komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će moći da:
– Govor: inicira i održi kontakt sa sagovornikom, postavlja i odgovara na pitanja u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama kao što su pozdravljanje i predstavljanje, opis posla i svakodnevnih aktivnosti, opis aktivnosti kompanije, jednostavni telefonski razgovori, ugovaranje sastanaka, rezervacija prevoza i hotelskog smeštaja, izveštavanje sa poslovnog puta, kupovina, naručivanje u restoranu; da pruži jednostavna objašnjenja, da predloge i ponude, objasni svoje ciljeve, uporedi proizvode i usluge.
– Slušanje: razume jezičke strukture, vokabular i fraze koje se koriste u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama.
– Čitanje: pročita i razume pitanja, uputstva, mejlove, oglase i tekstove izražene jednostavnim jezičkim strukturama i frazama.
– Pisanje: napiše jednostavan e-mail.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Tematika i terminologija: Predstavljanje i upoznavanje; Aktivnosti na radnom mestu; Aktivnosti kompanije; Slobodno vreme; Internet; Planiranje i dogovori; Izveštavanje; Planovi; Kupovina i prodaja; Proizvodi i usluge; Putovanja.
2. Gramatičke strukture: present simple; present continuous; past simple; wh–questions; adverbs of frequency; imperative; prepositions; possessive adjectives; modal verbs for ability and polite requests – can, could; future forms – present continuous, will + infinitive, going to; adjectives; comparison of adjectives; countable and uncountable nouns.
3. Poslovna korespondencija  (e-mail).

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na A1/A2 nivou Evropskog jezičkog okvira.
2. Simuliranje svakodnevnih i poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi.
3. Vežbanje pisanja email-a.

Literatura

1

Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 1 Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.

2

Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 1 Workbook. Cambridge University Press. Cambridge

3

Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge

4

Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Workbook. Cambridge University Press. Cambridge

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

42

Metode
izvođenja
nastave

Aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, rad u malim grupama sa akcentom na komunikativnom pristupu učenju stranog jezika, igre po ulogama, simulacije, prezentacije. Od studenata se očekuje da redovno prisustvuju nastavi i da budu pripremljeni za čas.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 60

Završni ispit

poena 40

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

40

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

2×25

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор