Engleski 2 za menadžere, E2M

 

Studijski program

Međunarodna poslovna administracija

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Engleski 2 za menadžere

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor i slušanje) na B1 nivou Evropskog jezičkog okvira. Obnavljanje i proširivanje već postojećih znanja studenata o strukturama i funkcijama engleskog jezika.
Proširivanje leksike opšteg jezika i usvajanje leksike poslovnog jezika neophodne za komunikaciju u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama. Usvajanje stručne terminologije tipične za oblast menadžmenta. Razvijanje socijalnih kompetencija studenata.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će moći da:
– Govor: inicira i održi kontakt sa sagovornikom, postavi pitanja, pruži informacije, uputstva, savete i izrazi mišljenje u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama, koristeći opštu leksiku i jednostavniju terminologiju engleskog jezika u oblasti menadžmenta i poslovanja.
– Slušanje: razume vokabular i fraze koje se koriste u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama menadžerske struke; razume uobičajena pitanja i odgovore u vezi sa svakodnevim poslovnim temama i situacijama, kao i uputstva, savete, zahteve i mišljenja izražena jednostavnim jezičkim strukturama i frazama.
– Čitanje: razume pitanja, informacije, zahteve, uputstva, savete i stavove izražene jednostavnim jezičkim strukturama i frazama u pisanoj formi; razume tekstove u kojima preovlađuju visokofrekventne strukture i fraze u vezi sa svakodnevnim i poslovnim situacijama.
– Pisanje: koristi jednostavnije strukture i fraze da bi ostvario jednostavnu poslovnu korespondenciju (pismo, faks, e-mail) i izrazio svoje mišljenje u pisanoj formi.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Tematika i terminologija: Predstavljanje i upoznavanje; Struktura kompanije: službe; Tipične rutine u toku radnog dana; Telefonski razgovori; Opisivanje proizvoda i usluga;  Poslovni sastanci; Došenje odluka i pregovaranje; Trendovi – opisivanje grafikona;  Upravljanje ljudskim resursima; Zadovoljstvo poslom i stres na radnom mestu; Zapošljavanje, oglasi i intervjui za posao.
2. Gramatičke strukture: present simple; present continuous; past simple; present perfect simple; wh –questions; comparison of adjectives and adverbs; adverbs of frequency; modal verbs for polite requests; future forms; present perfect simple vs. past simple; the passive voice.
3. Poslovna korespondencija (faks, poslovno pismo, e-mail).

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na B1 nivou Evropskog jezičkog okvira.
2. Simuliranje svakodnevnih i poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi.
3. Diskusije, studije slučaja, prezentacije.

Literatura

1

Glišović, G. (2011): Business English 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo. Valjevo.

2

Cotton, D., D. Falvey, S. Kent (2007): New Edition Market LeaderPre-Intermediate Course Book. Pearson Education Limited. Harlow.

3

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

32

Metode
izvođenja
nastave

Aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, rad u malim grupama sa akcentom na komunikativnom pristupu učenju stranog jezika, igre po ulogama, simulacije, primena Interneta u nastavi. Od studenata se očekuje da redovno prisustvuju nastavi i da budu pripremljeni za čas.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 60

Završni ispit

poena 40

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

40

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

2×25

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор