Engleski 3 za informatičare, E3I

 

Studijski program

Poslovna informatika

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Engleski 3 za informatičare

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Dalje razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, slušanje, pisanje i govor) na B1.2 nivou Evropskog jezičkog okvira. Proširivanje leksike opšteg i poslovnog jezika i osposobljavanje studenata da kompetentno komuniciraju u različitim poslovnim situacijama. Usvajanje složenijih jezičkih struktura i terminologije koja se koristi u informatici i elektronskom poslovanju. Razvijanje socijalnih kompetencija studenata.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će moći da:
– Govor: učestvuje u razgovoru i pruži jasne i detaljne opise i prezentacije na širi spektar tema u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama i da pri tom navede primere, izrazi i argumentuje svoje mišljenje, koristeći složenije strukture rečenice, raznovrsniju opštu leksiku i poslovnu terminologiju, sa posebnim osvrtom na terminologiju iz oblasti informatike.
– Slušanje: razume glavne ideje lingvistički kompleksnijeg govora u vezi sa životnim i poslovnim situacijama; razume i prati jednostavnije pregovore, prezentacije i izlaganja u oblasti informatike i elektronskog poslovanja; razume najveći deo audio materijala na standardnom jeziku.
– Čitanje: razume informacije, upitnike, uputstva, molbe, savete i stavove izražene raznovrsnijim jezičkim strukturama i frazama u pisanoj formi; razume duže tekstove i jednostavnije autentične članke i izveštaje u vezi sa elektronskim poslovanjem; razume i uporedi informacije o proizvodima i uslugama u svojoj oblasti poslovanja.
– Pisanje: koristi raznovrsnije jezičke strukture i fraze da bi ostvario složeniju poslovnu korespondenciju (formalna pisma, uputstva, upitnici, zahtevi, faks, e-mail) i napisao svoj CV.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Tematika i terminologija: Internet; Mreže; Poslovna komunikacija; Obrada teksta; Veb dizajn; Baze podataka; Grafika; Trendovi; Zapošljavanje; Poslovna putovanja i poslovna kultura; Brendovi; Reklamiranje i marketing.
2. Gramatičke strukture: present simple; present continuous; past simple; present perfect simple; present perfect continuous; future forms; noun combinations; comparison of adjectives and adverbs; modal verbs – advice, obligation, necessity and prohibition; articles; indirect speech; passive voice; past tenses; conditional sentences.
3. Poslovna korespondencija i pisanje CV-a.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na B1.2 nivou Evropskog jezičkog okvira.
2. Simuliranje poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi (telefoniranje, sastanci, pregovori, prezentacije )
3. Diskusije, studije slučaja, rešavanje problema.
4. Obrada autentičnih članaka iz oblasti informatike i elektronskog poslovanja.

Literatura

1

Dugošija, T. (2011): Business English 2. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo. Valjevo.

2

Glendinning, E. H., J. McEwan (2003): Basic English for Computing Student’s Book (Revised Edition). Oxford University Press.

3

Marks, J. (2007): Computers and Information Technology. A&C Black Publishers Ltd. London.

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

42

Metode
izvođenja
nastave

Aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, rad u malim grupama sa akcentom na komunikativnom pristupu učenju stranog jezika, studije slučaja, igre po ulogama, simulacije, primena Interneta u nastavi. Od studenata se očekuje da redovno prisustvuju nastavi i da budu pripremljeni za čas.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 60

Završni ispit

poena 40

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

40

kolokvijumi

2×25

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор